Miljö och avfallshantering

Entreprenörskap innebär att ta ansvar - och det är vad vi gör på Conrad

Att tänka på morgondagen idag

Miljön och upprätthållandet av sunda levnadsförhållanden är mycket viktiga för oss. Tillsammans med vårt certifierade miljöledningssystem skräddarsyr vi våra tjänster efter hållbara aspekter. För oss är det aktiva skyddet av vår miljö inte ett tomt reklamlöfte, utan det omsätts i praktiken varje dag hos Conrad.

Conrad står för

  • Miljövänligt omhändertagande och återvinning av elavfall, förpackningar och batterier. (El-ktretsen, Naturvårdsverket)
  • Produkter ska vara resurs- och energieffektiva. (Ekodesigndirektivet)
  • Efterlevnad av EU-direktiv, förordningar, standarder och lagar. (WEE, RoHS och Reach-direktiven)
  • Åtagande att endast köpa och distribuera produkter från tillverkare och importörer som uppfyller dessa krav.
  • Hållbarhet och socialt ansvar.

Produktlivcykeln
EMAS, RoHs, Reach-förordningen, WEE, olika direktiv och certifieringssystem för att säkra miljön

Material och produktionsfasen
När det gäller material och produktionsfasen arbetar oftast tillverkarna enligt något miljöcertifieringssystem, tex iso14000 eller EMAS. Det innebär att man har förbundit sig till ständiga förbättringar och att välja mindre miljöfarliga material, återvinna rester, se över tvätt-lackning och arbetsmiljö. Conrad Electronic är anslutna till EMAS.

Tillverkningsprocessen
Tillverkningsprocessen regleras av RoHS och reach-direktiven. RoHS, direktiv 2002/95/EG, är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter. Reach-direktivet reglerar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Användingsfasen
För användningsfasen gäller Ekodesigndirektivet som innebär att produkten måste ha viss energieffektivitet och resurseffektivitet för att få användas inom EU. Ekodesignkraven ger stora energibesparingar eftersom de mest energislösande produkterna förbjuds och samtidigt blir produkterna billigare i drift.

Skrotning återvinning, förbränning, deponi
För skrotningen gäller weee-direktivet och svensk avfallslagstiftning som kräver att elavfall alltid måste förbehandlas av certifierade förbehandlare så att farliga ämnen tas om hand och materialet återvinns. I skrotningsfasen finns det för förpackningar den så kallalde förpackningsinsamlingen eller Repa-registret, där företagen skall vara anslutna och som tar hand om insamling och återvinning av förpackningar. För själva produkterna finns det ett producentansvar för elprodukter som administreras av El-Kretsen och kommunerna under beteckningen ”Elretur”. Hit rapportrar vi in det som säljs och betalar en avgift. Detta system innebär att kunderna kostnadsfritt får lämna in gamla produkter på ett stort antal inlämningsplatser i landet, som administreras av kommunerna på uppdrag av El-Kretsen. El-Kretsen sköter sedan hämtning, sortering och återvinning.

 

 

Viktig information och tips till våra kunder:

Hållbara produkter

Hos Conrad känner du igen hållbara produkter på den gröna "ECO"-märkningen.

Hållbarhet

Intressant information om EcoVadis CSR-analyssystem.

Avfallshantering av elektrisk utrustning

Vilka apparater som omfattas av lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) och hur du gör dig av med dina gamla apparater på ett miljövänligt sätt.

EU:s energimärkning

Sedan den 1 mars 2021 har det funnits en ny EU-energimärkning. Vi förklarar skillnaden.

Bortskaffning av gamla lampor

Korrekt bortskaffning av lågenergilampor, LED-lampor etc. och korrekt hantering av trasiga lågenergilampor.

Avfallshantering av batterier

Skyldigheter och hjälp för korrekt bortskaffning av batterier och uppladdningsbara batterier.

EMAS miljöledningssystem

Miljöledningssystem enligt EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) hos Conrad Electronic. 

Ekodesign

Produkten ska vara energieffektiv för att spara resurser och skydda miljön.

RoHS-direktivet

Begränsning av användningen av farliga ämnen så som tungmetaller i elektriska och elektroniska produkter.

Förpackning

Information om förpackningslagen och avfallshantering av försäljningsförpackningar.

REACH-direktivet

Säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan medföra.