Kvalitet och användarskydd

Vårt kvalitetslöfte

Konsumentskydd är Conrads högsta prioritet. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, säkerhet och miljöskydd, från design till återvinning.

Tillsammans med våra leverantörer förlitar vi oss på transparent och lagstadgad information om produkternas ursprung. Vid upphandling är vi noga med att följa bestämmelserna om ekodesign (2009/125/EG och EPPG) för att minska miljöpåverkan under produktens hela livscykel, och som EU-importör kontrollerar vi efterlevnaden av relevanta bestämmelser under regelbundna kvalitetskontroller.

Vi arbetar för att öka andelen produkter med påvisbara miljöfördelar i vårt sortiment och utformar våra förpackningsmaterial och transporter så att de blir så miljövänliga som möjligt. Vi främjar den cirkulära ekonomin och är engagerade i återvinning och miljövänlig avfallshantering.


REACH-förordningen

EU:s kemikalieförordning REACH syftar till att skydda människors hälsa och miljön från potentiella kemiska risker. Conrad är medveten om de skyldigheter som följer av denna förordning i EU.

Conrad ålägger därför genom avtal alla leverantörer att uppfylla kraven i REACH-förordningen (som tillverkare eller distributör).

Som distributör har Conrad själv ingen skyldighet att registrera ämnen och beredningar enligt REACH-förordningen. Conrad kan därför endast hänvisa till informationen från den relevanta tillverkaren/leverantören när motsvarande information vidarebefordras och kan inte garantera eller garantera att denna information är korrekt.

Information om REACH-förordningen


RoHS-direktivet

RoHS-direktivet begränsar användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Conrad Electronic är medveten om de skyldigheter som följer av detta direktiv inom EU. I detta sammanhang har Conrad Electronic avtalsenligt förpliktat alla sina leverantörer att också uppfylla motsvarande krav (som tillverkare eller distributör).

Elektroniska komponenter som uppfyller kraven i RoHS-direktivet enligt tillverkarens specifikationer är märkta på Conrads inköpsplattform.

Conrad som distributör hänvisar till den information som leverantörerna/tillverkarna tillhandahåller vid märkningen. Så länge det inte finns tillräckliga bevis från leverantörens sida, kommer de aktuella artiklarna inte att märkas. Conrad ger ingen garanti för att denna information är korrekt.

Information om RoHS-direktivet