Direktiv och leveranskedja

Conrad's code of conduct

För Conrad är det en självklarhet att följa gällande lagar och regler. Dessutom har vi fastställt bindande uppförandekoder för ett ansvarsfullt samarbete.

Våra deklarationer om mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt miljöpolicy ger ett tydligt ramverk för detta. Detta preciseras i våra Code of Conduct-dokument, som utgör en integrerad del av alla anställnings- och leverantörskontrakt inom koncernen. Conrad förväntar sig därför att alla medarbetare, leverantörer och affärspartners ska följa uppförandekoden och de krav på tillbörlig aktsamhet som ingår i den. I händelse av överträdelser tillämpas en strikt nolltoleransprincip.

Nedan länkarna till dokumenten (engelska):


Tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan

För Conrad innebär ansvarsfullt agerande också att vi uppfyller alla krav på miljömässig och social aktsamhet i hela leveranskedjan. Vi förväntar oss därför samma sak från våra leverantörer: Vår uppförandekod ålägger därför våra leverantörer att implementera Conrads företagsvärderingar och uppföranderiktlinjer även i sin egen leverantörskedja.

Med tanke på den tyska lagen om leverantörsansvar (LkSG) som kommer att gälla för Conrad från och med den 1 januari 2024, arbetar vi med att utveckla ett omfattande riskhanteringssystem för att övervaka sociala och miljömässiga riskfaktorer i våra leverantörskedjor ännu mer noggrant och agera i enlighet med detta.

Som importör och handelsföretag är Conrad naturligtvis också bekant med tillbörlig aktsamhet och revisionsskyldigheterna för konfliktmineraler och har åtagit sig att vara transparent längs leveranskedjorna för mineraler.