Den nya EU-förordningen för drönare 2021

För några år sedan började modellbyggare och elektronikspecialister utveckla mycket speciella flygmodeller. De klassiska vingarna som gav lyftkraft ersattes av olika propellrar.  Dessa obemannade flygfarkoster kallades till en början copters, och så lade man till antalet propellrar i början på namnet. Den vanligaste modellen var quadrocopters med fyra propellrar. Men det fanns även stora hexa-copters med sex propellrar eller octo-copters med åtta propellrar.

Det har dock med tiden blivit allt vanligare att kalla dessa farkoster för drönare istället för copter. Tekniken blev bättre och möjliggjorde för tyngre farkoster och längre flygtider. Detta ökade också möjligheten för kommersiell användning, vilket gör att fler och fler nu intresserar sig för dessa flygfarkoster. Och eftersom priserna har sjunkit stadigt har antalet drönare som används ökat explosivt på mycket kort tid.

Varför behövs en EU-förordning för drönare?

Förutom ren fritidsglädje utvecklas obemannade flygplanssystem (UAS) alltmer och används för kommersiella och officiella ändamål. För att garantera en säker drift av drönarna och för att utesluta risker för bemannad luftfart, måste regler införas för deras användning. För detta ändamål antogs ett brett spektrum av rättsliga bestämmelser på landsnivå för flera år sedan.

År 2019 beslöts det om en enhetlig europeisk förordning för alla EU-länder som skulle träda i kraft den 1 juli 2020. På grund av coronapandemin ändrades datumet till den 1 januari 2021.

Kraven i EU:s förordning för drönare definieras exakt i dess två dokumenten.

Delegated Regulation (EU) 2019/945
Implementing Regulation (EU) 2019/947

Förutom de ovan nämnda EU-riktlinjerna i förordningen för drönare finns det också landsspecifika krav som också måste följas.

 

Viktiga instruktioner

Det handlar inte bara om drönare!

Även om vi det är drönare som nämns i förordningen så omfattar den alla obemannade flygplanssystem (UAS). Detta innebär att förordningen även gäller alla fjärrstyrda modellflygplan eller helikoptrar.

Aktuell info:

Den obligatoriska registreringen i den öppna och speciella kategorin, som kommer att gälla från 01.01.2021, har skjutits fram av Federal Aviation Office till den 30 april 2021. Mer information om tidslinjen finns längre ner på denna sida.

 

Obligatorisk försäkring

Den obligatoriska försäkringen är ett krav. Det finns vissa risker förknippade med drift av obemannade och fjärrstyrda flygplan som ofta inte täcks av traditionell hemförsäkring. Det är därför viktigt att teckna lämplig tilläggsförsäkring. Även om förordningen för drönare tillåter drift utan ytterligare krav.

 

EU:s förordning för drönare i stora drag

De viktigaste punkterna:

 • Obemannade flygfordon (UAS) är indelade i tre olika verksamhets kategorier (öppen, specifik och certifierad ,de som måste godkännas).
 • Den öppna kategorin är indelad i underkategorierna A1, A2 och A3.
 • Den maximalt tillåtna höjden har ökats från 100 m till 120 m.
 • Man har infört två nya kompetensbevis (klasserna A1 / A3 och A2) och operatörscertifikatet (LUC-certifikat).
 • Justering av viktgränser.
 • Fjärrregistrering av piloter och överföring av identifikation (elektroniskt ID), beroende på klass.
 • Lägsta ålder för användare är 16 år, det finns undantag.
 • EU:s förordning för drönare gäller inte fjärrstyrda flygplan som endast är avsedda för inomhusbruk.

EU:s förordning för drönare gäller inte fjärrstyrda flygplan som endast är avsedda för inomhusbruk

 • 1:a januari 2021: EU:s förordning för drönare kommer att tillämpas från och med den 31 december 2020. Registrering, om det behövs, bör ske nu.
 • 30 april 2021: Federal Aviation Office (LBA) har avbrutit den nu giltiga registreringsskyldigheten för fjärrpiloter i kategorierna "öppen" och "specifik" fram till slutet av april 2021. Förutsatt att modellen har en etikett med namnet och adressen till fjärrpiloten bifogad. Detta innebär att fjärrpiloter nu har tillräckligt med tid att registrera sig under de första fyra månaderna 2021.
 • 1:a januari 2021 till 1:a januari 2022: Befintliga tillstånd, deklarationer och certifikat om fjärrpiloternas kompetens förblir giltiga, men måste konverteras i enlighet med EU-förordningen.
 • 1:a januari 2021 till 1:a januari 2023: Enligt nationell lag kan flygverksamhet inom ramen för modellflygklubbar och föreningar fortsätta utan licens.
 • 1:a januari 2022 till 30 juni 2024: Övergångsperiod för användning av obemannade flygfordon utan klassificering. Vi har förklarat mer detaljerat vad det betyder i det här avsnittet.

Tre kategorier av verksamhet införs

Eftersom det finns obemannade flygobjekt av olika storlek och för en mängd olika ändamål har en indelning gjorts i tre kategorier:

Öppen

“Öppen” kategori (låg risk): I denna kategori garanteras säkerheten genom en minimiuppsättning bestämmelser, verksamhetsbegränsningar, industristandarder samt krav på vissa funktioner. Polisen har huvudansvaret för efterlevnadskontrollen.
Därför är syftet med förslagen nedan att beskriva en uppsättning begränsningar för verksamhet med drönare som inte skapar en tillsynsbörda eller begränsar innovativa användningar men garanterar tredje parts säkerhet (personer och egendom).
Den “öppna” verksamhetskategorin kräver till exempel konstant ögonkontakt med drönaren, en vikt på under 25 kg, att drönaren flygs på lägre höjd än 150 meter samt tillämpning av geofencing. Geofencing innebär att drönares åtkomst begränsas genom att deras programvara och/eller maskinvara utformas för att förhindra att drönaren kommer in i angivna områden, även om piloten oavsiktligt instruerar den att flyga in i ett sådant område.

 • Endast flygning i pilotens direkta siktlinje är tillåten.
 • Endast drönare med en maximal startmassa under 25 kg är tillåtna.
 • Ingen verksamhet i “drönarfria zoner” är tillåten.
 • Drönare som används i “drönarbegränsade zoner” måste följa tillämpliga begränsningar.
 • Piloten ansvarar för säker åtskillnad från andra användare av luftrummet och ska ge andra användare av luftrummet företräde.
 • En drönare i den “öppna” kategorin får inte användas på höjder över 150 meter över mark eller vatten.
 • Piloten ansvarar för säker användning och säkert avstånd från utomstående personer och egendom på marken och från andra användare av luftrummet och får aldrig flyga drönaren ovanför folkmassor (>12 personer).

Specifik

“Specifik” kategori (medelhög risk): I denna kategori krävs tillstånd från en luftfartsmyndighet efter en riskbedömning som genomföras av operatören. En drifthandbok listar de åtgärder som måste vidtas för att minimera eller reducera riskerna. Den “specifika” kategorin innefattar till exempel all verksamhet som kan överskrida begränsningarna i den “öppna” kategorin.

Cerifikat

Den “certifierade” kategorin (högre risk): jämförbara krav som för bemannade luftfartyg. Denna verksamhet involverar troligen större drönare som används av mindre eller större organisationer. Tillsynen sköts av nationella luftfartsmyndigheter (utfärdande av licenser och godkännande av underhåll, drift, utbildning, flygledningstjänst/flygtrafiktjänst och flygplatsorganisationer) och av byrån (konstruktion samt godkännande av utländska organisationer). Drönare i den “certifierade” kategorin behandlas som bemannade luftfartyg. De certifieras för sin luftvärdighet och har ur detta perspektiv begränsningar för användningen motsvarande bemannade luftfartyg. Andra begränsningar för verksamheten kan givetvis gälla, exempelvis från flygkontrolltjänster eller avseende tillgång till luftrum, men dessa ligger utanför tillämpningsområdet för detta A‑NPA.


Underindelning av den öppna kategorin

Den "öppna kategorin" är indelad i tre underkategorier A1, A2 och A3. Skillnaden inkluderar att flyga nära människor.

I den den öppna kategorin är det absoult inte tillåtet att flyga över en folkmassa eller över icke involverade människor.

Underkategori A1:
I denna underkategori är det också möjligt att flyga nära människor. Det är dock inte tillåtet att flyga över möten mellan människor utomhus och över icke involverade människor. Om detta ändå skulle hända måste överflygningen avslutas så snart som möjligt.

Underkategori A2:
När du flyger i underkategori A2 måste ett avstånd på minst 30 meter hållas från icke involverade personer. Om du flyger i långsamt flygläge kan minsta avstånd också vara 5 meter.

Underkategori A3:
Denna kategori är avsedd för att flyga bort icke involverade personer. Ingen får vistas i hela flygområdet och ett minimiavstånd på 150 m från industri-, kommersiella, bostads- och fritidsområden måste följas.

Klassificering av obemannade luftfartyg

Förutom de tre kategorierna är drönare och flygmodeller också indelade i olika drönarklasser (UAS-klasser). Det finns sju olika klasser av drönare C0 till C6, där siffran representerar ett uttalande om säkerhetsrisken. Ju högre tal desto större är risken.Beroende på vilken klass drönaren faller i måste olika krav uppfyllas för att kunna flyga.

Overview of possible applications

De olika kategorierna och drönarklasserna resulterar i olika tillämpningar som vi har sammanfattat i följande tabell. Vi har dock begränsat oss till de väsentliga egenskaperna hos de olika klasserna och relevanta UAS-klasser.

Specifikationer C0 C1 C2 C3 C4
Vikt / slagkraft < 250 g < 900 g/<80 J < 4 kg < 25 kg < 25 kg
Max höjd 19 m/s = 68 km/h 19 m/s = 68 km/h - - -
Max. hoogte 120 m 120 m eller justerbar höjdbegränsning 120 m eller justerbar höjdbegränsning 120 m eller justerbar höjdbegränsning  120 m eller beroende på flygfällt
Tekniska krav Högsta hastighet 68 km / höjdbegränsning Högsta hastighet 68 km/h, höjdbegränsning, nödlandning när man tappar signalen Höjdbegränsning, nödlandning när man tappar signalen, läge för låg hastighet, förutbestämda brytpunkter Höjdbegränsning, nödlandning när man tappar signalen, läge för låg hastighet, förutbestämda brytpunkter No automatic control allowed
Fjärrpilotregistrering krävs Nej eller ja för drönare med kamera Ja Ja Ja Ja
Kompetens hos fjärrpiloter Läs bruksanvisningen Läs bruksanvisningen, EU-kompetenscertifikat A1 / A3 Läs bruksanvisningen, EU-certifikat A1 / A3, fjärrpilotcertifikat A2 Läs bruksanvisningen, EU-certifikat A1 / A3, fjärrpilotcertifikat A2 Läs bruksanvisningen, EU-certifikat A1 / A3, fjärrpilotcertifikat A2
Fjärridentifiering krävs Nej Ja Ja Je Nej
GEO medvetenhet Nej Ja Ja Ja Nej
Används i den "öppna" kategorin A1 = flygning över människor A1 = flygning över människor A2 = flygning nära människor, A3 = flygning långt ifrån människor A3 = Flight far from people A3 = Flight far from people

 

Förklaring av termer för tabellen

Fjärrpilotregistrering
Varje fjärranvändare eller pilot av en UAS måste registreras hos lämplig myndighet. Om inte flygplanet är lättare än 250 gram och inte har några sensorer för inspelning av personuppgifter (kamera). Skyltar med namn och adress av fjärrpiloten måste fästas på modellerna.

Kompetens hos fjärrpiloter
Om UAS av klass C1 eller högre ska användas måste användaren erhålla EU-kompetensbevis. För detta ändamål kommer de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att inrätta onlineportaler där användarna kan bekanta sig med det nödvändiga innehållet och även ta 40-frågors examen online.

Fjärridentifiering
Vid fjärridentifiering skickas pilotens ID-nummer, UAS-serienummer, tidsstämpel, geografiska position, höjd över startpunkten och annan information. Informationen kan sedan läsas ut på en smartphone med en lämplig app. Det finns fortfarande en övergångsperiod till och med den 31 december 2022 för genomförandet av denna förordning. Förordningen är obligatorisk från 01/01/2023.

Geo-medvetenhet
Geo-medvetenhet är en funktion där UAS automatiskt känner igen gränserna för flygutrymmet. Drönarpiloten varnas så att han kan vidta effektiva åtgärder mot gränsöverträdelser.

 

Användning av obemannade flygfordon utan klassificering

Även om den nya EU-drönarförordningen är bindande från och med den 1 januari 2021 så säljs och används drönare och modellflygplan som inte är klassificerade. EU-förordningen ger tydlig information här:
UAS-typer som släpptes ut på marknaden före 01.01.2023 och som inte klassificeras kan användas i den öppna kategorin A1. Förutsatt att de väger mindre än 250 g inklusive nyttolast. UAS-typer som väger 250 g eller mer men som är ännu lättare än 25 kg kan användas i den öppna kategorin A3.
Befintliga tillstånd, certifikat och deklarationer är fortfarande giltiga fram till 1 januari 2022.

Övergångsförordning

Enligt EU: s drönarförordning finns det en övergångsordning för befintliga obemannade luftfartssystem. Eftersom de befintliga licenserna är giltiga i ytterligare ett år efter den 1 januari 2021 träder övergångsreglerna i kraft från och med den 1 januari 2022 och kommer att löpa i 30 månader. Övergångsperioden löper ut. 06/30/2024

Enligt denna övergångsordning kan obemannade flygplan, om de har en startmassa på mindre än 500 gram, också flyga i öppen klass A1. Men om det flygs över människor som inte är inblandade eller oväntade, bör överflygningen hållas så kort som möjligt.

Obemannade flygfordon som väger mindre än 2 kg får användas i öppen klass A2. Minsta avstånd till människor måste vara 50 m och drönarpiloten måste ha EU-certifikat A1 / A3 och EU-pilotcertifikat A2.

 

Viktig information Användning i den "öppna" kategorin EU kompetens A1 / I EU fjärrpilot certifikat A2
Mindre än 250 g och max. 68 km/h A1 Nej, men det rekommenderas Nej
Mindre än 500 g A1 Ja, från 01.01.2023 Nej
Mindre än 2 kg och närmare än 150 m till boendeområden eller kommersiella områden A2 Ja Ja
Mindre än 2 kg och längre bort än 150 m till boendeområden eller kommersiella områden A3 Ja Nej

 

Viktig information!

Om en UAS med en maximal startvikt (maximal startmassa = MTOM) mellan 2 kg och mindre än 25 kg ska användas på ett avstånd mindre än 150 m i bostads- eller kommersiella områden, är detta endast möjligt i specialkategorin med tillhörande krav.
Ovan nämnda försäkrings- och registreringsskyldighet gäller naturligtvis även för befintliga modeller, vare sig det är drönare, helikoptrar eller flygplan.

 

Påverkan för befintliga modeller

Vi har listat några drönare här som exempel för att visa hur de kan fortsätta att fungera under övergångsperioden och därefter. Eftersom endast startvikten spelar en roll kan alla andra befintliga flygplan lätt tilldelas en kategori.

DJI Mavic Mini, DJI Mavic Mini 2 eller Ryze Tech Trello
Eftersom dessa drönare har en startvikt på mindre än 250 gram krävs endast försäkring, samt, på grund av den inbyggda kameran, registrering.

Papegoja Anafi, DJI Spark eller DJI Mavic Air 1
För drönare i viktklass från 250 g till <500 g krävs EU-certifikat A1 / A3 utöver försäkring från 01.01.2023. Efter att övergångsarrangemanget löper ut den 30 juni 2024 är det endast möjligt att använda den öppna kategorin A3.

DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air 2, Yuneec Mantis G, DJI Enterprise Phantom eller Yuneec Typhoon H Plus
För drönare i viktklassen 500 g till <2 kg krävs försäkring, registrering och EU-kompetenscertifikat A1 / A3 och EU: s långväga pilotcertifikat A2. Det minsta horisontella avståndet till människor måste vara 50 m. Efter att övergångsarrangemanget löper ut den 30 juni 2024 är det endast möjligt att använda den öppna kategorin A3.

DJI Inspire eller DJI Matrice M600 Pro
Eftersom dessa drönare väger mer än två och mindre än 25 kg, kan de endast användas i den öppna kategorin A3 eller i specialkategorin, beroende på plats.

 

Drift av flygmodeller enligt den nya EU-förordningen

Den nya EU-förordningen omfattar också fjärrstyrda flygplanmodeller och fjärrstyrda modellhelikoptrar. För modellpiloter som utövar sin hobby inom en förening och på en erkänd modellflygplats kommer inte mycket att förändras.

Eftersom det betraktas som mycket säkert att arbeta på modellflygfält har de olika föreningarna och klubbarna möjlighet att ansöka om en egen operatörslicens från det federala transportministeriet.

Därefter kan modellflygningen fortsättas enligt befintliga riktlinjer och specifikationer. De flesta modeller, även om de inte är klassificerade, används i klass C4 och i den öppna kategorin A3.

Eftersom ansökan och godkännandet av trafiklicensen kommer att ta en viss tid kan flygoperationer på modellflygplatser fortfarande utföras utan licens under övergångsperioden fram till den 1 januari 2023. Föreningarna har också möjlighet att kollektivt rapportera sina medlemmar till Federal Aviation Office för registrering så att varje enskild medlem inte behöver göra detta själva.

Modellpiloter som inte tillhör en förening och som inte flyger på ett godkänt modellflygfält måste följa de strängare reglerna i EU-förordningen när de utövar sin hobby. I detta fall är till exempel den maximala flyghöjden begränsad till 120 m.

 

Vanliga frågor om den nya EU-förordningen

Kan jag fortsätta att flyga min oklassificerade drönare efter den 1 januari 2021?
Ja, du kan verkligen flyga drönaren fortfarande. Det finns särskilda övergångsåtgärder för att säkerställa detta. Beroende på drönarens vikt betäms, i vilken kategori, i den öppna klassen du får flyga. Du kan dock behöva skaffa ett kunskapsintyg eller ett nytt kompetensintyg från någon av de institutioner som erkänns av LBA.

Vad betyder små och stora drönarlicenserna?
Kunskapsintyget enligt §21e i lufttrafikföreskrifterna kallas också ett litet drönarkörkort eller en modellpilotlicens.
Kunskapsintyget enligt §21d i lufttrafikföreskrifterna kallas också ett stort drönartillstånd.

Vad händer med min gamla nationella drönarlicens?
Enligt EU: s drönarlagar gäller både drönarkörkort och bevis på kunskap i ett år. Därefter kommer drönarkörkortet och kunskapsintyget att ersättas av EU: s skicklighetscertifikat A1 / A3 eller EU: s långväga pilotcertifikat A2. Behörighetsbevis kan vanligtvis erhållas från de myndigheter som erkänts av Federal Aviation Office efter att ha genomfört en online-kurs.

Vilka är reglerna för att flyga i en sluttning?
När du flyger i backar med modellglidflygplan bör alltid ett maximalt avstånd på 120 m från närmaste punkt på jordytan bibehållas. Om modellglidflygplanet inklusive nyttolast är lättare än 10 kg (maximal startmassa = MTOM) kan det också flygas på ett större avstånd från marken. Förutsatt att höjden över piloten på ett avstånd av 120 m inte överskrids.

Vad menas med privat tillverkad UAS?
Tillverkaren behöver bara klassificera ent obemannat flygande forodn om det är ett komplett system med alla nödvändiga komponenter, såsom modell, enhet och sändare. Även om systemet levereras som ett kit och först måste monteras av användaren. Om operatören bara köper modellen och sedan eftermonterar befintlig sändare eller drivkomponenter, betraktas modellen som privat tillverkad. Om den färdiga modellen inklusive batteri är mindre än 250 g kan den användas som modell i klass C0 i underkategori A1. Om modellen är mindre än 25 kg kan den användas som en C4-modell i underkategori A3.