bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om VDE-kontrollapparater

VDE-provare är enheter som du beroende på modell kan testa såväl fast inbyggda elinstallationer som mobila elektriska apparater för överensstämmelse och säkerhet.

  • Uppbyggnad och användningsområde för VDE-kontrollinstrument

  • Vilka funktioner erbjuder VDE-enheter?

  • Was beaktas när man köper?

  • Kort och gott:

 
 

Uppbyggnad och användningsområde för VDE-kontrollinstrument

VDE-testinstrument är avsedda för elektriska apparater och anläggningar som uppfyller standarderna från föreningen för elektroteknik, elektronik och informationsteknik, kort VDE. Detta är en samling din-standarder som kräver grundläggande uppgifter om elektriska enheters och enheters egenskaper för att säkerställa att de är helt säkra och fungerar väl. Med dessa testapparater kan du kontrollera och säkerställa de lagstadgade din VDE-föreskrifterna.

Man skiljer mellan två kategorier av VDE-enheter. Apparatprovare är konstruerade för att testa mobila elektriska förbrukare. Till dessa hör till exempel de flesta elektriska förbrukare som mikrovågsugnar, styrenheter eller högtalare, oavsett om de används privat eller i arbetet.

Installationsprovare är lämplig för provning av fast monterade elektriska kretsar och installationer. Till dessa hör både fast monterade elektriska apparater som t.ex. takbelysning eller köksredskap, men även bakomliggande elinstallationer som är installerade i byggnaden. Till denna räknas t.ex. ström- och datakablar från fördelningsdosan till uttaget.

Till det yttre följer enheterna oftast en enkel konstruktion. Du har som standard ett vridreglage med vilken önskad mätmetod väljs. På en LCD-display visar enheten mätvärden och annan information. Den provade enheten ansluts till testaren via mätanslutningar.

Dessutom finns ytterligare några extraknappar som beroende på enheten kan erbjuda vissa extrafunktioner. Därtill hör till exempel olika mätområden, automatiskt förlopp av olika mätningar eller en minnesfunktion för säkring av mätresultaten. Apparatprovarna används oftast i en robust väska för att skydda dem mot skador vid mobil användning.

 

Vilka funktioner erbjuder VDE-testinstrument?

Testutrustningen är uppbyggd på liknande sätt, men skiljer sig åt vad gäller funktionerna.

Installationsprovare och apparatprovare har olika funktionsomfång och specialfunktioner som de vardera kan kvalificera för sitt område.

Vissa funktioner behärskar dock båda enheterna. Till dessa hör klassiska grundläggande multimeterfunktioner för kontroll av spänning, strömstyrka och motstånd.

Även mätningen av isolationsresistansen dominerar båda typerna av enheter. Vid denna mäts resistansen hos skyddsisoleringen för att kontrollera att den är vid fel. På så sätt garanteras att alla ledare är korrekt isolerade.

Dessutom erbjuder apparatprovaren några andra specifika funktioner. En av dem är den så kallade skyddsledarmotståndskontrollen. Vid denna ansluts provaren på metalliska delar av strömförbrukaren och skyddsledaren och kontrolleras om dessa är korrekt anslutna till varandra överallt. Motståndet måste vara mycket litet.

Även mätning av skyddsledarströmmen är en av funktionerna hos en av apparaternas provare. Denna får endast utföras efter framgångsrik kontroll av isoleringsmotståndet. Här mäts om strömmen flyter genom dess skyddsledare vid drift av den elektriska enheten. Vid normal funktion bör ingen ström flöda, men praktiskt taget flyter en liten krypström.

Om den ligger under lagliga maxvärden kan du med en VDE-apparatprovare kontrollera. Alternativt kan man mäta ekvivalent läckström. Mätuppställningen är densamma, men sker när förbrukaren är avstängd. Istället används vid apparatprovaren spänning på ut- och neutralledare och provad.

Med en mindre enhet utan skyddsledare mäts alternativt beröringsströmmen. Här testas om man skulle kunna kontrollera att slutenhetens metalliska yttre delar strömmas igenom.

Installationsenheter erbjuder däremot slipmotståndsmätning. Vid detta värde mäts den totala impedans för strömkällan och för alla ledare som genomströmmas vid en felström. På så sätt kan man dra slutsatser om kortslutningsström om fel uppstår. För detta ändamål kontrolleras även skyddsledarens lågighet. Är den för hög, löser inte fel på Fi-skyddssbrytaren som tillhör kretsen ut.

Denna RCD-/Fi-säkring kan även testas när det gäller utlösningsspänning och strömstyrka samt utlösningstid. Med denna RCD/Fi-analys garanteras att skyddskontakten vid fel separeras korrekt.

Via en genomgångsmätning kan du dessutom i vägginstallationer fastställa vilka kabeländar är anslutna med varandra.

 

Was beaktas när du köper en provare?

VDE-apparatprovare används både för kontroll av elinstallationer och för kontroll av elektriska apparater. Förutom denna grundläggande uppdelning skiljer sig de olika enheterna dessutom åt i fråga om funktionalitet och specifikation, vilket gör dem särskilt kvalificerade för olika uppgiftsområden.

För att hitta rätt VDE-provare för dina användningsområden, lönar det sig att ta hänsyn till vissa hörndata. Dessa hittar du på Conrad på respektive produktsida eller på de informationsblad och instruktioner som finns tillgängliga där under dokument & nedladdningar.

För att med dessa apparater fastställa funktionen och säkerheten hos en elinstallation eller en elektrisk apparat i enlighet med lagstadgade krav, behöver den motsvarande certifieringen. Enheterna som finns tillgängliga hos Conrad är därför certifierade enligt motsvarande VDE-riktlinjer.

Instrumenten är konstruerade för vissa mätkategorier och spänningar. Dessa hittar du både i databladet och på produktsidan. Dessa får inte överskridas för att undvika skador.

Medan installationsprövningen endast får användas av utbildad personal, finns det särskilda mätinstrument för apparatprovare som inte får användas av lekmän för kontroll. Dessa måste vid mätningen ange om det uppmätta värdet motsvarar VDE-riktlinjerna.

Beroende på vilken typ av enhet du vill kontrollera är anslutningstypen på detta instrument relevant. Detta kan ske på olika sätt beroende på apparat. Beroende på testdon för anslutning är det möjligt med krokodilklämmor, mätspetsar eller jordade uttag. Många enheter erbjuder till och med flera möjligheter.

Om du vill testa både mobila enheter och fasta elektriska anläggningar, finns ett apparatprovar-set som samlar de två mätenheterna i ett.

Om du blir osäker på köpet eller om du har andra frågor, kan du mycket gärna få personlig rådgivning från vår kundservice.

 

Kort och gott:

Med enhets- och installationstestaren kan du testa mobila elektriska enheter eller fasta elinstallationer enligt din VDE-standarder. Så här kan du se funktionalitet och elektrisk säkerhet.