bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värde för vatten-analysapparater

Vatten-analysapparater används inom många områden i den professionella och privata vardagen. De används för att bestämma olika parametrar, t.ex. pH-värde eller elektrisk ledningsförmåga i vattnet. I vår guide kan du lära dig mer om mätinstrumentens typ och funktioner.

  • Was är en vattenanalysator?

  • Typer av vatten-analysutrustning

  • Kriterier för inköp av vattenanalysutrustning – vad är det som är viktigt?

  • PRAxistipp: Kalibrera pH-mätare

  • FAQ – vanliga frågor om vattenanalysutrustning

Was är en vattenanalysator?

Vattenanalysapparatur är en komponent från det breda spektrumet av mätteknik. Som namnet antyder är syftet med dessa mätinstrument att analysera vatten. I vilken utsträckning analysen görs beror på vilken typ av vattenanalysator som används. Kemiska, fysiska och mikrobiologiska parametrar kan analyseras. Beroende på modell mäter enheten till exempel pH-värde, vattenhårdhet, konduktivitet eller temperatur i vattnet. Medan särskilda analysinstrument som pH-mätare används för att mäta endast en parameter kan kombinationsinstrument analysera vatten på flera olika sätt.

Vattenanalysapparater finns i många olika utföranden och i prisklasser. De används inom många professionella områden, t.ex. för bestämning av vattenkvalitet i dricksvatten och simhallar eller för att fastställa vattenbelastning i naturvatten eller industriavloppsvatten. Analysutrustningen kan också vara användbar för privata ändamål. Ett exempel är användning av pH-mätare i akvarier.

Typer av vatten-analysutrustning

I vår e-butik finns ett stort urval av vattenanalysapparater för nästan alla ändamål. Om du letar efter pH-mätare för mätning av pH-värde i akvariet eller trädgårdsdammen, behöver mätteknik för att bestämma vattenprovens ledningsförmåga eller behöver en kombinationsenhet för skolbruk eller forskningsändamål - hitta det hos oss. Vårt utbud håller analysapparater med olika funktioner, olika teknisk utrustning och i olika prissegmenten redo - passar för alla användningsområden. Nedan ges en översikt över de typer av vattenanalysutrustning som finns tillgängliga.

pH-mätare

PH-mätare, även pH-mätare, fastställer pH-värdet i en lösning, vilket ger information om hur syra och basiskt vatten är. Mätningen sker på elektrokemiskt sätt. Den bygger ofta på potentialen hos ett glaselektrod (”pH-elektrod”). Om den kommer i kontakt med den lösning som ska kontrolleras uppstår en elektrisk potential som är direkt beroende av koncentrationen av de positivt laddade vätejonerna i vätskan. Den spänning som bildas från potentialskillnaden till referenselektroden (integrerad i enheten) ger information om pH-värdet. PH-mätare finns i olika utföranden och kan, beroende på modell, kalibreras enligt fabriksstandard (med eller utan certifikat) eller ISO-standard. För privata ändamål, t.ex. pH i akvariet, räcker det normalt med enkla pH-tester i form av testremsor, medan det för professionella tillämpningar finns tillgång till utrustning av hög kvalitet som skiljer sig åt i fråga om t.ex. mätområde, noggrannhet och hantering. Eftersom pH-mätningar ofta måste utföras utomhus, till exempel i badrum eller sjöar, är många pH-mätare tillverkade som mobila handhållna enheter som är batteridrivna och alltid kan användas.

Konduktansmätare

Att vatten är en bra elektrisk ledare är en utbredd missuppfattning. Det är inte själva vattnet som leder strömmen, utan de partiklar som lösts. Förenklat uttryckt: Ju fler ämnen som finns i vattnet, desto högre är riktvärdet. En konduktivitetsmätare gör det därför möjligt att indirekt fastställa vattnets kvalitet eller belastning genom att fastställa dess ledningsförmåga. Mätaren mäter det elektriska motståndet i vattnet och ger det resulterande konduktansen i mikrosiemens (µ s). Ju högre det elektriska motståndet är, desto lägre är ledvärdet. Beroende på utförande mäts också TDS-värdet (total dissolved solids), alltså det absoluta antalet lösta ämnen. För exakta mätningar och en exakt omräkning, mäter konduktansmätare ofta vattentemperaturen. Att känna till ledningsförmågan är till exempel viktigt för att bedöma kvaliteten på dricksvatten.

Syremätare

Syremätaren fastställer O2-mättnad av vattnet. Mätutrustningen kallas också oximeter (ibland oximeter) och används till exempel i söt- och havsvattenakvarier, fiskodling, jordbruk och trädgårdsodling. Mätningen kan göras med hjälp av en galvanisk sensor. Detta är en typ av bränslecell som reagerar kemiskt när syre kommer i kontakt med den innehållande kaliumhydroxid. Resultatet är en elektrisk ström. Strömstyrkan ger information om syrekoncentrationen i vatten, uttryckt i mg/l och/eller i procent för mättnad.

     

    

Fotometer

Fotometer är ett instrument för bestämning av olika fotometriska värden. När det gäller vattenanalys kan de användas för att fastställa vattenbelastningen med vissa ämnen, t.ex. jod eller nickel. Det grundläggande funktionssättet är ganska enkelt: En ljusstråle som sänds från apparaten passerar genom det vatten du inspekterar. Beroende på hur intensivt ljuset träffar mätinstrumentets fotocell, uppstår en viss koncentration av det ämne som ska mätas i vattnet. Det finns instrument för specifik mätning av vissa ämnen och modeller för mätning av ”vattenfärger”. Den senare visar förekomsten av organiska eller oorganiska föroreningar. Fotometer används t.ex. vid analys av dricksvatten och avloppsvatten och vid kemisk vattenanalys i laboratoriet.

Kombinationsmätare

Dessa vattenanalysapparater kombinerar flera mätfunktioner i en enhet. Det finns modeller som samtidigt fungerar som pH-mätare, konduktansmätare, vattentermometer och för att registrera ytterligare parametrar som salthalt och TDS-värde. Eftersom olika faktorer spelar en roll vid bedömningen av vattenkvaliteten, som dessutom delvis påverkar varandra, är sådana kombinationsinstrument praktiska hjälpmedel inom både det privata och det professionella området.

Dessutom kan man skilja på vattenanalysapparater med hänsyn till deras konstruktion, hantering och användningsområde.

Handmätapparater

Dessa enheter är ideal för mobil användning. PH-handmätapparater och andra praktiska vattenanalysapparater punkter i regel med ett enkelt handhavande och kan enkelt förvaras och transporteras.

Mätinstrument för marken

Det finns särskilda pH-mätare som endast är lämpliga för användning på jord eller i växtjord. De har i regel en robustare pH-elektrod.

Mätstickor

För ”snabb mätning mellan” är mätstickor ideal, t.ex. De är enkla att använda och kostnadseffektiva och används ofta bland annat i akvarier. En utrustning med temperaturkompensation är en fördel för exakta mätningar vid olika temperaturer.

Digitala mätare

De flesta moderna vatten-analysapparater är digital mätteknik som ger tillförlitliga och exakta resultat på en lättavläst display. Mät-elektroden är i många fall utbytbar, was du sparar på lång sikt.

Kriterier för inköp av vattenanalysutrustning – vad är det som är viktigt?


Vilken vattenanalysapparat som är den rätta för dina ändamål beror i huvudsak på vad de vill använda den, exakt hur de uppmätta värdena ska vara och om det ska finnas ytterligare funktioner som minnesfunktioner och gränssnitt för andra apparater. För professionell användning, t.ex. för bestämning av belastning av dricksvatten, industrivatten, avloppsvatten eller naturvatten, krävs en exakt analys av vattenvärdena, motsvarande högkvalitativ mätteknik. Se särskilt på typen av kalibrering, mätområdena, mätnoggrannheten och de rekommenderade användningsförhållandena, såsom temperaturområden och eventuella nödvändiga IP-standarder.

På det privata området är det i allmänhet inte nödvändigt att skaffa sig en heltäckande bild av de ämnen som löses i vatten. För akvarier är parametrar som pH-värde, syrgasmättnad och vattentemperatur relevanta, för vilka det finns prisvärda entestremsor och prisvärda handmätapparater.

I vår e-butik kan du filtrera mätapparater för vattenanalys enligt olika kriterier och så snabbt hitta rätt enhet efter dina behov. Det är bland annat möjligt att sortera efter typ av mätare (pH-mätare, fotometer etc.), efter kalibrering, efter exakt mätfunktion och efter befintliga gränssnitt (t.ex. USB för anslutning till bärbar dator och dator).

Vårt praxistipp: Kalibrera pH-mätare

Det är lämpligt att regelbundet kalibrera pH-mätare för att identifiera avvikelser från den angivna standarden när det gäller mätresultat och justera enheten. Ju längre och ju oftare en pH-mätare används, desto troligare blir mätfel. För kalibrering krävs en eller två buffertlösningar (beroende på om en 1- eller 2-punktskalibrering ska göras). Lösningar med pH 7 och pH 4 rekommenderas. Hur exakt justering sker kan variera beroende på enhet. Vissa modeller har en kalibreringsknapp, medan andra måste rotera på en ”kalibreringsskruv” med lämpligt verktyg tills det korrekta resultatet visas. I bruksanvisningen till din apparat hittar du vanligtvis detaljerad bruksanvisning för kalibrering.

Upptäck mer för kalibrering av mätinstrument >>

FAQ – vanliga frågor om vattenanalysutrustning

Hur ofta måste man kalibrera en vattenanalysator?

Många vattenanalysapparater blir kalibrerade när de är nya, men det kan vara tillrådligt att göra en kalibrering före första användningen. Hur ofta du ska kalibrera mätaren beror i huvudsak på hur ofta den används och hur mycket vatten som mättekniken används i. Observera tillverkarens uppgifter i aktuellt datablad.

Testremsor eller mätare - was är bättre för akvarier?

Akvarieägare behöver vattenanalysutrustning för att kontrollera att vattenparametrarna uppfyller akvariedjurens och akvarieväxternas behov. En ökad algtillväxt kan till exempel tyda på att vattenkvaliteten är lite arg. PH-testremsor gör det möjligt att snabbt bestämma pH-värdet, medan kombinationsremsor bestämmer flera viktiga parametrar, t.ex. nitrathalt, nitrit och klor, och vattnets hårdhetsgrad. Om det är meningsfullt att skaffa en pH-mätare eller en kombi-analysator för akvarier beror på hur ofta och i vilken utsträckning mätningar ska göras. Testremsor finns visserligen tillgängliga billigt, men kan bara användas en gång, därför kan köpet av en vattenanalysator vara mer ekonomiskt på lång sikt.