Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

Värt att vara på beträffande radiomoduler

  • Was är en trådlös modul?

  • Vilka typer av trådlösa moduler och -konstruktioner finns det?

  • Kriterier för köp av trådlösa moduler – vad är det som är viktigt?

  • FAQ – vanliga frågor om radiomoduler

  • Sammanfattning: På så sätt finns en passande trådlös modul

 

Was är en trådlös modul?

Trådlösa moduler är elektroniska komponenter som kan överföra brytar- och styrsignaler, status- och störningsmeddelanden samt data trådlöst via radiosignal. De består av minst en kanal och/eller en mottagare. Moderna trådlösa moduler arbetar nästan uteslutande med digitala signalprotokoll, som i hög grad är störningssäkra och dessutom tillåter datakryptering. Beroende på trådlös teknik och antennteknik är räckvidd mellan 30 och över 1.000 meter i fritt fält tillgänglig.

 

Vilka typer av trådlösa moduler och -konstruktioner finns det?

Principiellt kan man dela in radiomoduler av funktionalitet efter fyra utföranden:

Trådlös mottagare med kopplingsutgångar

Används för fjärrstyrning av elektriska förbrukare. Detta kan till exempel vara portar, skåp, värme- och luftkonditioneringssystem, men också utomhusbelysning, maskiner och pumpar. På så sätt kan du i princip utföra varje handling på distans, som även är lokalt möjlig. 

I/O-radiomodul

I/O-radiomoduler har både in- och utgångar och förenar funktioner hos radiosändare och radiomottagare i ett system. Med bara en trådlös sträcka kan anläggningar övervakas och styras. Det finns delvis inte bara digitala, utan analoga ingångar för att även kunna överföra sensor- och gränsvärden. 

Trådlösa modem 

Trådlöst modem överför RS-232- eller RS-485-signaler trådlöst och dubbelriktat. De möjliggör en enkel anslutning av enhetsgränssnitt och en kommunikation över ytterligare sträckor.  

Trådlös sändare

Har en eller flera ingångar. Beroende på konfiguration skickar de ett statusmeddelande till den trådlösa mottagaren om en motsvarande signal finns vid respektive ingång eller saknas. Detta kommer till exempel att göra det möjligt att övervaka tekniska anläggningar som inte är ständigt bemannade. Om fel uppstår skickar den trådlösa modulen ett motsvarande statusmeddelande till mottagaren. Andra användningsområden är larmmeddelanden och bekräftelser av mekaniska förlopp via kontaktbrytare, till exempel om en dörr eller ett skåp är öppet eller stängt eller om en fjärrstyrd kopplingshandling har genomförts korrekt. 

Trådlösa moduler som är avsedda för on-off-handlingar har ett antal reläer som motsvarar antalet kanaler. De kopplar elektriska förbrukare via en eller flera potentialfria kontakter, beroende på utförande med en knapp- eller kopplingsfunktion, eller med valbar brytningstid via en timer.

GSM-radiomoduler använder befintliga mobilnät med frekvensområdena 900/1800 och 950/1900 MHz. De arbetar med ett vanligt SIM-kort som används i mobiltelefoner. Det finns i princip ingen begränsning av räckvidden så länge GSM-täckning är tillgänglig på både sändnings- och mottagarorten.  

 

Kriterier för köp av trådlösa moduler – vad är det som är viktigt?

För styrning och kommandon över längre avstånd än ca 1.000 meter erbjuder GSM-radiomoduler. Till exempel kan meddelanden om störnings- och statusmeddelanden tas emot som SMS på mobiltelefonen även under utlandssemester. Omvänt är det möjligt att, oavsett avstånd, skicka kommandon från mobiltelefonen eller smarttelefonen, till exempel för att öppna eller stänga dörrar och hinder.

Parallell övervakning och styrning är möjlig med i/O-trådlösa moduler. De är särskilt lämpliga för maskin- och anläggningsstyrning i industriella miljöer. Dina flexibelt konfigurerbara ingångar och en omfattande funktionalitet gör det möjligt att realisera komplexa styrningsuppgifter trådlöst och med hög tillförlitlighet och säkerhet. I/O-radiomoduler kan inte bara arbeta parvis, utan bildar ett trådlöst nätverk av flera moduler.

För enkla och inte säkerhetskritiska tillämpningar är prisvärda enkelriktade radiomoduler oftast tillräckliga. Detta gäller särskilt när åtgärder som aktiveras på distans kan observeras, t.ex. när en dörr öppnas. Enkelriktade radiomoduler ger inte återkoppling om huruvida radiosignalen har nått mottagaren och korrekt identifierats.

Högvärdiga trådlösa moduler är konstruerade på båda sidor som sändnings- och mottagningsenheter. Dessa så kallade transceiver kan bekräfta ett korrekt mottagna radiokommando från sändaren genom att skicka tillbaka en motsvarande kvittering. Användaren kan därmed vara säker på att radiokommandot har tagits emot och kan upprepa proceduren eller undersöka ett eventuellt fel om kvittot är negativt eller inte.

 

FAQ – vanliga frågor om radiomoduler

Hur säkra är radiomodulerna mot intrång?

Moderna trådlösa moduler arbetar med växlingskoder som kontinuerligt ändras, i princip som kan jämföras med garageportens trådlösa styrning eller dörröppning hos bilar med hjälp av en trådlös nyckel. I/O-radiomoduler och trådlösa modem kommunicerar via en digitalt krypterad anslutning. Deras störnings- och manipuleringssäkerhet är därför relativt hög.

Behövs en extern antenn för radiomoduler?

Enkla trådlösa moduler med låg räckvidd har normalt sett sändnings- och mottagningsantenner fast monterade på kretskortet eller i höljet. Riklig radiemoduler använder fjärrantenner, som kan monteras på lämpliga ställen med passande antennkablar. Den möjliga monteringen utanför byggnader kan öka räckvidden avsevärt.

Inom vilka frekvensband arbetar trådlösa moduler? Är de löpande kostnaderna för användning av radiospektrumet aktuella?

Moderna trådlösa moduler använder frekvensbandet 433 MHz för detta ändamål. Detta frekvensområde är anmälnings- och avgiftsfritt användbar för godkända enheter. GSM-radiomoduler använder frekvensområdena 900/1800 och 850/1900 MHz. Du behöver ett SIM-kort som kan ge upphov till engångskostnader eller löpande kostnader, beroende på mobilavgifter eller dataavgifter från mobiloperatörerna.

 

Sammanfattning: På så sätt finns en passande trådlös modul

Om det är nödvändigt att koppla till flera förbrukare, rekommenderas att du köper en flerkanalig radiomodul. Det är inte bara billigare än att köpa flera separata trådlösa moduler, det räcker dessutom med en trådlös fjärrkontroll eller en enskild sändarmodul.

För säkerhetskritiska tillämpningar bör trådlösa moduler med dubbelriktad kommunikation användas. De bekräftar korrekt mottagna växlingskommandon.

Om sensorvärden och lägen måste övervakas, är i/O-radiomoduler den rätta lösningen. Sådana trådlösa moduler gör det också möjligt att bygga upp ett trådlöst nätverk för att kunna övervaka och styra mer komplexa system. I/O-radiomoduler möjliggör också en övervakning av tidigare programmerade gränsvärden vid dina elektriska ingångar.  

Ett möjligt alternativ till i/O-trådlösa moduler är trådlösa moduler, om anläggnings- eller maskinstyrningen har ett seriellt gränssnitt. De överför kommunikationsprotokollen oförändrat trådlöst och möjliggör därmed en fullständig kontroll. Funktionellt sett agerar de som en lång gränssnittskabel, men utan begränsningar av den maximala längden. Installationen är därför mycket enkel.

För test- och utvecklingsändamål samt för räckviddstest finns vissa trådlösa moduler så kallade utvärderings- eller startpaket till förfogande. De innehåller alla komponenter som behövs för att bygga en fungerande radiosträcka, samt den nödvändiga programvaran och en detaljerad teknisk dokumentation.  

Vårt praktiska tips

När du anger maximal räckvidd, observera att detta är värden som gäller för optimala förhållanden. Det innebär att sändare och mottagare måste ha fri sikt utan hinder och att omgivningen i stor utsträckning är fri från radiosignaler som finns på ett liknande frekvensband.

I praktiken kommer detta endast att vara fallet i sällsynta fall, och det är därför lämpligt att planera en reservkapacitet för täckning när de olika komponenterna sammanförs.

När GSM-radiomoduler används bör man i förväg kontrollera om det finns tillräcklig täckning på avsedd plats för mottagaren eller sändaren. Speciella GSM-riktantenner kan i gränsfall säkerställa bättre mottagning.