bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Letar du efter ett mikroskop för forskningsändamål eller för din hobby? I vårt sortiment kan du hitta ett lämpligt mikroskop för alla användningsområden. Finns på lager.

Vad är ett mikroskop?

Med mikroskop kan objekt, som det mänskliga ögat inte kan uppfatta på grund av sin begränsade upplösning, ses i hög upplösning. Till exempel grödor och djurceller, mikroorganismer som bakterier, men även kristaller och mineraler. Mikroskop används framför allt inom biologi och medicin för att till exempel analysera prover för diagnostisering av sjukdomar, men kan också användas för kvalitetskontroll för att undersöka komponenter i fråga om föroreningar, fel eller oegentligheter i strukturen.

I Geo- och materialvetenskap kan olika faser identifieras med mikroskop i sedimentprover eller genom analys av sammansättningar av fasta kroppar, t.ex. sten eller material. Mikroskop har blivit oumbärligt på dessa områden och har sedan de uppfanns under 1600-talet. Sedan dess har många framsteg gjorts

Ljusmikroskop

Det första ljusmikroskopet utvecklades i Nederländerna mellan 1590 och 1595. Zacharias Janssen och hans far Martens Janssen, tog fram en anordning med långa rör som gjorde det möjligt att se ett objekt genom två glaslinser.

Till skillnad från tidigare är dagens ljusmikroskop betydligt mer komplext när det gäller teknik och konstruktion. Ett klassiskt ljusmikroskop består, grovt räknat, av en övre, mellersta och nedre del. Översta delen är ett smalt rör som är utrustat med ett okular som visar objekten i förstorad bild. Röret avslutas i en objektrevolver med ett eller flera objektiv som normalt har en förstoring på 4, 10 och 40 gånger. Apparater som är avsedda för professionell mikroskopi har objektiv med ännu starkare förstoring.

Ljusmikroskop med LED-belysning och 4-vägs objektivrevolver

Under objektiven finns bordet, som oftast är utrustat med två hållare. De används för att fixera objektglaset med den undersökta produkten. Denna enhet utgör i stort sett den mellersta delen av mikroskopet. En ljuskälla är monterad under objektbordet, vid apparatens fot. Det rör sig antingen om en lampa eller en spegel som reflekterar dagsljuset. För att reglera ljusinfallet är en kondensor med bländare fixerad på undersidan av objektbordet. Ljuset samlas med hjälp av ramen, träffar underifrån genom hålet i objektbordet på objektglaset och vidare på objektivet. Det senare verkar som en samlingslins och skapar en förstorad mellanbild, som förstoras ytterligare genom okularet.

Ljusmikroskop ska särskiljas från mikroskop med belysning. För mikroskop med genomlysning sitter ljuskällan vid apparatens fot och sänder preparatet underifrån. Vid mikroskopet med belysning belyses objekthållaren från objektivets riktning, alltså uppifrån och från sidan. För detta ändamål är själva objektivet utrustat med belysning. Mikroskop med belysning är särskilt lämpliga för analys av preparat som inte släpper igenom ljus. Till exempel fasta ämnen som metall, trä, sten, keramik och plast. Metallurgiska mikroskop baseras därför i regel på reflekterande design. Ljusmikroskop är däremot det rätta valet för att titta på halvtransparenta preparat som vätskor, djur- eller växtceller.

Exempel på andra typer av mikroskop

Mikroskop finns i olika utföranden. Det rör sig delvis om modeller som fungerar enligt principen om ljusmikroskopi, dvs. som använder ljus eller genomlysning, eller som bygger på helt andra funktioner. I vår e-butik hittar du till exempel:

  • Digitala mikroskop LCD-digitalmikroskop med 200 x optisk förstoring
    Ett digitalt mikroskop är utrustat med en kamera som fotograferar eller filmar den förstorade bilden och sedan överför den till en PC-skärm eller visar den på en display. Det senare kan istället för ett klassiskt okular fästas på instrumentet. Ett digitalt mikroskop är särskilt praktiskt när inspelningarna ska skrivas ut, sparas eller skickas snabbt. 
  • Stereomikroskop Mikroskop med möjligheten av upp-, sned- och genomlysning
    Ett stereomikroskop är utrustat med två objektiv som i olika vinklar är anpassade till det prov som ska undersökas och ger en egen bild i röret. På så sätt kan man få en tredimensionell sikt på objektet. För att kunna uppfatta 3D-effekten måste man titta på preparatet med båda ögonen. Därför är stereomikroskop utrustad med två okular. Det handlar alltså alltid om binokulärmikroskop.
  • Stereo-zoom-mikroskop Stereomikroskop med trinokular och dubbelsidig zoomfunktion
    Ett mikroskop med stereo-zoom är ett slags stereomikroskop som förutom de tillgängliga förstoringarna är utrustat med en zoomfunktion, för att titta närmare på objektet du vill titta på. Sådan utrustning används till exempel för laboratorieundersökningar.

Kriterier för att köpa mikroskop - vad är det som är viktigt?

Ett viktigt kriterium vid köp av mikroskop är hur de ska användas. När instrumentet är tänkt för att komma igång och är avsett för barn eller ungdomar, räcker vanligtvis klassiska ljus- eller barnmikroskop med okular i 10 gångers förstoring och tre objektiv med 4-, 10- och 40-faldig förstoring.

Stereomikroskop med binokulär och 20 x optisk förstoring

Monokular-mikroskop är helt tillräckligt i början. Längre mikroskopi är dock bekvämare med binokulär mikroskopteknik. Det klokt att ta reda på om det finns reservdelar för inbyggda okular och objektiv. På så sätt kan du återställa mikroskopens funktionalitet om enskilda komponenter behöver bytas..

Kvaliteten och typen av belysning är också avgörande vid köp av mikroskop. Modeller med speglar som använder dagsljus kan inte användas i mörker. Därför rekommenderas artificiella ljuskällor som elektriska lampor eller lysdioder. Observera att batteridrivna lampor ibland är mindre ljusa än lampor som försörjs via elnätet. De har dock fördelen att de också kan användas mobilt och till exempel utomhus till forskningsstationer där det inte finns någon anslutning till elnätet. För att uppnå maximal upplösning och optimal belysning spelar kondensorns eller bländarens kvalitet en stor roll. För en bekväm användning bör bländaren ställas in steglöst. Det bör dessutom vara ett stabilt stativ för att förhindra att enheten förskjuts eller ändrar sig vid de minsta skakningar.

Praktiska tips för mikroskop: Objekthållare eller korsbord?

Objektbordet för enkla mikroskop är vanligen utrustat med två objekthållare som skjuts in av objektglasen. För att kunna skjuta fram så bra som möjligt utan hackande krävs fingertoppskänsla. När det gäller preparat som vätskor, som skall röra sig så exakt som möjlig är ett korsbord praktiskt. Här kläms glasen fast och flyttas med hjälp av ställskruvar i x- eller y-riktning.

FAQ - vanliga frågor om mikroskop

Mitt mikroskop ger med högre förstoringar en oskarp eller kontrastrik bild. Vad kan det bero på?

Det kan ha flera orsaker. Ofta är kondensor- respektive kondensorskyddet inte rätt inställt. En för långt öppnad bländare ger ofta ett för lågt skärpdjup eller en för låg kontrast. Även användning av okular för hög förstoring kan inverka negativt på bildens kvalitet.

Kan kamera monteras i efterhand?

Inte alltid. Många mikroskop är utrustade med ett avtagbart okular, som kan bytas ut mot en mikroskopkamera. Den senare används sedan helt enkelt i röret. Men det går inte att göra med varje modell. Följ tillverkarens anvisningar.