bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Värt att veta om till hygrometer

 • Vad är luftfuktighetsmätare/hygrometer?

 • Hur fungerar luftfuktighetsmätare/hygrometer?

 • Var används luftfuktighetsmätarna/hygrometern?

 • Kalibreringstyper för luftfuktighetsmätare/hygrometer

 • FAQ - vanliga frågor om luftfuktighetsmätare/hygrometer

 

Vad är luftfuktighetsmätare/hygrometer?

Luftfuktighetsmätare är en grupp mätinstrument som används för att bestämma luftfukthalten eller i material. Det rör sig i regel om kompakta multifunktionsmätare, som dessutom kan registrera andra fysikaliska storheter som temperatur, CO2-halt, absolut tryck eller flöde. I denna kategori av mätinstrument finns även analoga modeller representerade.

Beteckningen hygrometer innehåller det grekiska ordet ”våt” eller ”våt”: ”hygros”.

Inomhusklimatet har en stark inverkan på välbefinnandet för de människor som vistas där. CO2-koncentrationen anses vara en viktig indikator på inomhusluftkvalitet. Dålig luftkvalitet med för hög CO2-koncentration leder till trötthet, koncentrationssvårigheter och kan till och med orsaka hälsoproblem. På så sätt är inomhusklimatet en arbetsskyddsfaktor. Vissa av de mest populära värdena, som också kan överföras till kontorslokaler, är följande:

OrtRekommenderad temperaturRekommenderad luftfuktighet
Sovrummet16 - 18 °C.50 – 70 %
Kök18 °C.50 – 70 %
Vardagsrum20 °C40 – 60 %
Bad23 °C.50 – 70 %

Men även i känsliga produktionsanläggningar, till exempel inom halvledarproduktion, eller vid lagring av vissa produkter, som livsmedel, finns det ofta särskilda krav på luftens kvalitet. Med luftfuktighetsmätare respektive hygrometer kan snabbt få reda på kvaliteten av inomhusklimatet och reagera i tid på över- eller underskridning av standardvärden. 

 

Hur fungerar luftfuktighetsmätare/hygrometer?

Den grundläggande principen för mätningen är att ett (mät)mediums egenskaper ändras vid exponering för fukt.

Ett exempel är hårhygrometer, där ett mänskligt hår traditionellt används som sensor. I ökande fukt expanderar håret. Denna utvidgning överförs till en visare som visar värdet på en kalibrerad skala. Under tiden används ibland syntetfiber för denna typ av mätning.

Moderna apparater använder förändringar av elektriska parametrar vid exponering för fukt:

Kapacitiva sensorer

Mellan två elektroder finns ett hygroskopiskt skikt, så att säga som dielektrikum. Om fukthalten i detta skikt ändras, ändras kapaciteten mellan elektroderna. Därmed fungerar denna konstruktion som en elektrisk kondensator, vars värde kan ändras. Kapaciteten används som mät-ekvivalent för fuktigheten. Som dielektrikum används inte ledningar med hygroskopiska egenskaper som polymerer av plast eller keramiska material.

Impedansensorer

Dessa sensorer använder ett hygroskopiskt skikt mellan två likströms-elektroder. Med upptagning eller indragning av fukt ändras det elektriska (resistiva) motståndet. Detta värde utvärderas som fuktekvivalent.

Blandningsform impedans/kapacitiv

Används växelström, uppstår en blandform, eftersom dessa sensorer mäter både förändringar i motståndet i ett svagt hygroskopiskt material och dess kapacitiva egenskaper.

Hygrometer

Visningen av mätresultatet sker på strömsparande digitala displayer. Vissa anordningar avger varningssignaler när kritiska värden underskrids eller överskrids, eller reagerar med ett ljud som följer av ändringen av mätvärdet.

Det finns luftfuktighetsmätare/hygrometer med inbyggda och separat mätsonder som kopplas samman med hygrometern via systemkontakten.

Fuktmätaren för material har mätningssonder på annat sätt, oftast som dubbel metallspets, som genom att sätta på eller i mediet tar fram fuktvärdet med hjälp av genomströmmande ström.

Många av Conrads enheter kan användas som datalogger för att spela in mätresultat och utvärdera dem i efterhand på datorn. Vissa modeller har en SD-kortplats för att registrera mätresultat på ett lämpligt kort.

 

Var används luftfuktighetsmätarna/hygrometern? 

 • Mätning av inomhusklimatet
 • Inreglering och kontroll av tekniska anläggningar för rumsluft
 • Mätning av tryckdaggpunkten i tryckluftssystem
 • Bedömning av rumsluftkvalitet med hjälp av IAQ-sond (IAQ betyder Indoor Air Quality)
 • Mätning av fuktighet i byggmaterial eller i komponenter i byggnader
Användningsområden
 

Kalibreringstyper för luftfuktighetsmätare/hygrometer

Kalibrering enligt ISO

De kvalitetsrelevanta mätegenskaperna hos instrumentet mäts med kalibrerade mätinstrument enligt din en ISO 9001:2015.

Kalibrering enligt DAkkS

Kalibreringen med certifikat från ett ackrediterat kalibreringslaboratorium säkerställer att mätresultaten kan återkalibreras och därmed jämföras internationellt. Deutsche ackrediteringsorgan GmbH (DAkkS) är det nationella ackrediteringsorganet för detta.

Kalibrering efter fabrikstandard:

Apparaten ska kalibreras enligt tillverkarens anvisningar och ingen kalibreringspunkt ska tillhandahållas.

 

FAQ - vanliga frågor om luftfuktighetsmätare/hygrometer

Vad bör beaktas vid hantering av luftfuktighetsmätare/hygrometer?

 • Mätinstrumentet får endast användas i sak och på avsett sätt och inom de parametrar som anges i de tekniska uppgifterna.
 • Mätinstrumenten och sonderna bör inte mätas på eller i närheten av spänningsförande delar.
 • Mätare/mätceller bör du aldrig förvara tillsammans med lösningsmedel och använda torkmedel vid förvaring.
 • Observera tillverkarnas anvisningar om produktsäkerhet och om omständigheter som gör att garantianspråken förverkas. Därför får man endast öppna mätaren om detta uttryckligen anges i dokumentationen för underhålls- eller underhållsändamål.
 • Handtag och ledningar bör inte utsättas för temperaturer över 70 grader Celsius om de inte uttryckligen är godkända för högre temperaturer. Temperaturangivelser på givare eller mätgivare gäller endast sensorområdet.
 • Vid underhåll och reparationer bör du använda originalreservdelar
 • Ett mätinstrument kan alltid efter användning tas om hand på ett korrekt sätt.
 • Defekta batterier eller tomma batterier måste lämnas vid avsedda uppsamlingsplatser.
Visning

Var får luftfuktighetsmätare/hygrometer inte användas?

 • I potentiellt explosiva områden
 • Diagnostiska mätningar inom det medicinska området

Hur länge håller en luftfuktighetsmätare/hygrometer?

Apparaterna i Conrads professionella shop faller under lagstadgad tvåårig garanti. Vid korrekt användning, förvaring och underhåll är en mycket längre livslängd möjlig. Särskilt viktigt är regelbunden kontroll och byte av batterier eller ackumulatorer i rätt tid.