bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om gasmätare 

 • Was är en gasmätare?

 • Mätare för naturgas, flytande gaser (propan, butan) och kylmedel

 • Mätare för bestämning av syrehalten

 • Mätinstrument för kolmonoxid (CO) och avgasmätare

 • Mätare för koldioxid (CO2) (luftkvalitetsmätare)

 • Mätinstrument för bestämning av luftflödeshastighet: Anemometer

 • Vårt praktiska tips: Skydda mätområdet mot drag

 • FAQ – vanliga frågor om gasmätinstrument

 

Was är en gasmätare?

Mobila gasmätare är batteridrivna, behändiga och kompakta gasdetektorer för inomhusbruk. Du kontrollerar rumsluften på upphöjda nivåer av olika gaser och visar mätvärden. Om gaskoncentrationen stiger över de gränsvärden som är specifika för respektive gas, visas en optisk signal eller ett akustiskt larm hörs. Olika typer av gasdetektorer används för att fastställa förekomsten av olika gaser. Dessutom finns gasvarnare som Kombienheter reagerar på olika typer av gas. 

Gasmätare fungerar olika beroende på typ av detekterande gas. Gasmättekniken för gas-/vätskemätare, syredetektorer och CO-detektorer bygger på elektrokemiska sensorer som använder specifika elektrokemiska processer för varje gastyp, medan en CO2-mätare fungerar med en IR-mätcell.

 

Mätare för naturgas, flytande gaser (propan, butan) och kylmedel

Naturgas är en lättantändlig gasblandning som huvudsakligen består av metan. Det används främst för Uppvärmning av bostads- och industriutrymmen, som värmemedel för termiska processer inom industrin eller som bränsle eller bränsle för motorfordon eller fartyg.

Flytande gaser är i strikt mening gaser som förblir flytande vid rumstemperatur under relativt lågt tryck, främst propan och butan och dess derivat. Gasol används som kylmedel i luftkonditioneringssystem, som bränsle för Uppvärmning, som gasol, mjuklödning och i små mängder för matlagning på campingplatsen eller för gasgrill.

Naturgas eller gasol som läcker ut från defekta rörledningar, värmare, gasspis, luftkonditioneringsanläggningar eller gasflaskor kan utgöra en risk, eftersom det i ett särskilt blandningsförhållande med syre bildar en mycket explosiv gasblandning, för vilken antändning av gasen är tillräcklig med en gnistor eller en elektrisk impuls.

Sensorer inuti mätinstrumentet för mätning av naturgas och flytande gas registrerar redan små mängder gaser. Enheterna varnar genom ett akustiskt, många apparater dessutom med ett optiskt larm. Detta sker redan vid anrikning av gaser under den nedre explosionsgränsen, dvs. vid den blandning med den lägsta andelen naturgas/flytande gas från vilken blandningen klassificeras som explosiv.

Medan naturgas har lägre densitet än luft och stiger uppåt i rummet sjunker gaser med högre densitet än luft i rummet. Detta ska beaktas vid mätningen. Mätaren hålls därför vid en eventuell utloppspunkt eller takhöjd när man mäter gaskoncentrationen, medan man vid mätning av flytande gaser däremot håller mätaren vid en eventuell utloppspunkt eller på markhöjd.

Särskilda instrument för detektering av köldmedier (flytande gaser) har en böjlig svanhals som möjliggör mätning på svåråtkomliga ställen.

 

Mätare för bestämning av syrehalten

Syre används främst i industrin vid svetsning och lödning som tillsats i bränslegas. I livsmedelstekniken används den som livsmedelstillsats E 948 som gas i utrrib eller packas, och den ingår också i gasblandningar i dykarområdet (nitrox-, trimix- eller liknande gasblandningar).

Även om direkta hälsoeffekter uppstår först efter långvarig exponering med ren syrgas eller luft med högre syrehalt, kan syreutblåning vara farlig på grund av oxiderande effekter, särskilt om syre blandas okontrollerat med andra gaser. Dessa gasblandningar har karakteristiska blandförhållanden som är mycket explosiva, för tändning av redan elimpulser, till exempel genom att trycka på en strömbrytare.

I dykområdet är det absolut nödvändigt att kontrollera syrehalten i gasblandningar före varje dykning.

Syremätare är utrustade med en sensor för elektrokemisk bestämning av syrehalten. Mätinstrumenten för dykområdet visar dessutom det maximala dykdjupet för respektive mätvärde.

 

Mätinstrument för kolmonoxid (CO) och avgasmätare

Kolmonoxid är en gas som inte kan uppfattas av människor och som kan bildas vid dåligt ventilerade förbränningsställen och som en del av rökgaser och som kan vara skadlig för hälsan redan vid låga koncentrationer.

I de flesta hushåll och företag finns det olika potentiella källor till kolmonoxid, däribland i princip alla eldstäder och förbränningsanläggningar. Här ingår gas-, trä-, olje- och pelletsugnar, eldnings- och prydnadskammare, men även gaspannor och gasvärmare, varmvattenberedare, gasdrivna strålningsvärmare, motorer och alla apparater där bränslen som kol, olja, gas eller trä förbränns under otillräcklig syretillförsel.

Kolmonoxidmätare registrerar kolmonoxidkoncentrationen i slutna utrymmen via en högkänslig elektrokemisk sensor och visar mätvärdena på en display, ökade mätvärden dessutom med en larmsignal.

 

Mätare för koldioxid (CO2) (luftkvalitetsmätare)

Luftkvalitetsmätarna övervakar rumsluften och visar mätdata såsom temperatur, relativ luftfuktighet, lufttryck och koldioxidhalt (CO2-halt) i luften.

Koldioxiden har en skadlig inverkan på människors hälsa genom att luftsyreet trängs ut.  Ökande koldioxidhalt märks på grund av trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och yrsel, och om CO2-halten ökar, ökar andningsfrekvensen och blodtrycket.

I rum där jäsningsförfaranden äger rum, till exempel i vinkällare och fodersilor, förekommer ofta betydande anrikningar av koldioxid i andningsluften.

Koldioxidkoncentrationen anses vara den viktigaste indikatorn för inomhusluftens kvalitet inomhus. Tack vare din en 13779 delas rumsluften upp i fyra kvalitetsnivåer beroende på koldioxidkoncentration:

Under 800 ppm anses luftkvaliteten vara god, och mellan 800 och 1000 ppm anses vara medelmåttig och mellan 1000 och 1400 ppm endast vara av måttlig kvalitet. Om koloxiddelen överstiger 1400 ppm, skall luftkvaliteten anses vara låg.

MAK (maximal arbetskoncentration) är 8 ppm per arbetsdag (5000 timmar).

Luftkvalitetsmätarna visar CO2-koncentrationen via en IR-mätcell som möjliggör registrering av exakta mätvärden med mät- och referensvåglängd.

 

Mätinstrument för bestämning av luftflödeshastighet: Anemometer

En anemeter ska användas för komfortmätningar på arbetsplatsen, luftströmmätningar på luftkonditioneringssystem, frånluftssystem, fläktar och meteorologiska undersökningar.

Olika mätmetoder kan användas för olika apparater av den här typen:

 • Vinghjulsanemometern registrerar luftflödet genom att vrida ett vinghjul som är inbyggt i vindmätaren.
 • Hettrådanemometern mäter avkylningshastigheten hos en uppvärmd tråd som värms upp till en viss temperatur. Luftströmmens hastighet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av tiden för kylning, trådtemperatur och utomhustemperatur.
 • Pitotrörsanemometer har ett smalt rör med en mätgivare för mätning av trycket som alstrar den ingående luften. Utifrån dessa mätdata beräknas lufthastigheten.

Vårt praktiska tips: Skydda mätområdet mot drag

Vid användning av gasmätare bör du se till att mätningen inte sker i omedelbar närhet till fönster, balkongdörrar och fläktar (detta gäller inte anemometer), eftersom luftcirkulationen på dessa platser skulle leda till en förvrängning av mätvärden!

 

FAQ – vanliga frågor om gasmätinstrument

Varför måste gasmätare kalibreras?

Mätnoggrannheten lider av en längre förvaring av enheten, luftfuktighetspåverkan, värme eller andra yttre påverkan, därför krävs regelbundna kalibreringar.

Mätinstrument för mätning av gasutsläpp som inte omfattas av kalibreringskravet ska kalibreras regelbundet. Kalibreringen används för kvalitetssäkring av mätresultaten. För detta ändamål utförs mätningar på en känd standard och avvikelser registreras. Den aktuella mätaren ställs alltså om till ett utgångsvärde vid kalibrering.

Vad skiljer sig gasmätarna åt?

Olika gasmätare av samma typ skiljer sig åt i fråga om omfattningen av extrafunktioner. Modeller med displayer kan visa mätvärden, det finns skillnader i storlek på mätvärdesminnet och i bredden på mätområdet. Vissa apparater har inställbara larm. CO2-mätare finns till exempel för väggmontering och i bärbart utförande.