bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

    

Värt att veta om Fi-brytare

  • Was är en jordfelsbrytare?

  • Hur fungerar jordfelsbrytaren?

  • Vilka typer och typer finns det?

  • Vilka normer och regler finns det för jordfelsbrytare?

  • Vad är det för betydelse när du köper en jordfelsbrytare?

  • Vårt praktiska stopp: Funktionskontroll

  • FAQ - vanliga frågor om Fi-skyddsbrytare

  • Sammanfattning: På så sätt får du en passande jordfelsbrytare

Was är en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare, även RCD, felströmsbrytare eller kallad Fi-brytare, används för att upptäcka felströmmar och för att koppla bort de anslutna strömkretsarna och elektriska apparater från elnätet vid överskridande av tillåtna märkfelström.

Med felström menas alla strömmar som inte strömmar i de avsedda ledningarna utan tar andra oönskade vägar. I vanliga nät är detta vägen via jordpotential som (för elektriska apparater av skyddsklass i, alltså med skyddsledare) kan föra över skyddsledaren eller - betydligt mindre fördelaktig - vid beröring av en spänningsförande komponent via människokroppen.

För att identifiera sådana felström vid Fi-skyddsbrytare leds alla strömförande ledningar (L1 och N, i enpoliga nät respektive L1, L2, L3 och N i trefasnät) via en s.k. summaströmomvandlare.
Summasströmomvandlaren jämför driftsströmmarna på symmetri, vakar alltså över om summan av de in- och utgående flödena är exakt densamma. Avvikelser orsakar obalans i de magnetiska växelfälten i vägglarmen, vilket ger en spänning i sekundärlindningen.

Till följd av detta utlöser en elektromekanisk aktiveringsmekanism kontakterna, felströmsskyddsbrytaren frånskiljer på mycket kort tid allpoliga ledningar och anslutna förbrukare från nätet.

Hur fungerar jordfelsbrytaren?

Som redan nämnts mäter denna ström i en strömkrets som flyter in och ut. Till detta förs fram- och bakledare, alltså P och N, genom en ferromagnetiska ringkärna som fungerar som en summaströmomvandlare. Om båda ledarna har samma ström, men i motsatt riktning, lyfter magnetväxelfälten upp. På Kern finns också en sekundärlindning som avger en spänning först när ett magnetfält induceras. Detta är endast fallet om flödena skiljer sig åt i P och N. Den spänning som uppstår i sekundärlindningen löser vid fel ut kopplingsmekanismen som bryter strömkretsen i alla Polen. För att säkerställa att Fi-brytaren fungerar korrekt kan en kontrollknapp över ett motstånd generera en ström som motsvarar märkfelström. En fungerande jordfelsbrytare måste då utlösa.

Omkopplingsprincip för en enfasig Fi-skyddsbrytare.

Principen för felströmsskyddsbrytare:

Fram- och returledningarna (L, N) för en ferromagnetiska ringkärna (3). När strömmarna är likadana, höjs magnetfälten. För en skillnad i ström induceras i sekundärlindningen (2) en spänning som utlöser avstängningsmekanismen (1). Med testknappen (4) utlöser strömmen manuellt genom motståndet skyddsfunktionen.

Vilka typer och typer finns det?

Felströmsskyddsbrytare tillverkas i två- och fyra-poligt utförande och med olika strömtålighet. De vanligaste fyrpoliga typerna har en tillåten strömbelastning på 25, 40 eller 63 ampere.

De vanligaste typerna av felströmsbrytare är 30 mA. Totalt finns versioner med 10, 30, 100, 300 och 500 mA.

Om man en gång ser från de så kallade PRCD-skyddskoppling (P står för ”Portable”), som finns att tillgå som mellankontakt eller inbyggd i grenuttag, installeras jordfelsbrytare normalt permanent i eldistributioner.

Som andra inbyggnadsenheter är de lämpliga för uppfällning på din-skenor av typ TS 35. JORDFELSBRYTARE finns också med inbyggd automatsäkring. För olika användningsområden erbjuds Fi-skyddsbrytare med olika känslighet.

För närvarande är typen ”A” som är tillräckligt stor för vanliga hushåll och kontor. Typ ”F” kan dessutom upptäcka felströmmar med blandningar av olika frekvenser upp till 1 kHz, typ ”B” omfattar även likfel.
B+-konstruktionen ökar känsligheten för felströmsdetektering vid högre frekvenser upp till 20 kHz.

Vilka normer och regler finns det för jordfelsbrytare?

Eftersom strömmar över 30 mA (0,03 A) hos människor utlösa hjärtkammarflimrande och därför är livsfarligt, är märkfelström från Fi-brytare maximalt 30 mA.

JORDFELSBRYTARE av typ A utan LS-funktion specificerats i din en 61008-1 (VDE 0664 del 10):2000-09 och din en 61008-2-1 (VDE 0664 del 11):1999-12, sådana med LS-funktion i din en 61009-1 (VDE 0664 del 20):2000-09 och din en 61009-2-1 (VDE 0664 del 21):1999-12.

För typ B finns först norm-utkast din VDE 0664-100 (VDE 0664 del 100):2002-05.

Sedan den 1.5.1984 är enligt din VDE 0100-701:2008-10 obligatoriskt för nybyggda strömkretsar vara skyddade i rum med badkar och duschar med Fi-brytare. Fast anslutna varmvattenberedare ingår ej.

Sedan den 1.2.2009 måste enligt din VDE 0100-410:2007 (avsnitt 411.3.3) i nya byggnader alla uttagskretsar som används av lekmän vara säkrade med jordfelsbrytare.

Det finns ingen skyldighet att komplettera äldre installationer med jordfelsbrytare. Dessa kan enkelt monteras i proppskåp och undercentraler.

JORDFELSBRYTARE har en kontrollknapp. Denna bör tillämpas minst två gånger om året. På så sätt kontrolleras inte bara funktionen, utan även kontaktmekanismen, som kan vara mekaniskt klämd under en längre tid eller så kan kontakterna vara limmade.

Vad är det för betydelse när du köper en jordfelsbrytare?

Beroende på användning kan ytterligare känslighet för felströmsformen krävas. Särskilt i industriella miljöer uppstår ofta felström med högre frekvenser som t.ex. orsakas av frekvensomriktare. I allt större utsträckning används dock utrustning i hemmet och på kontor som kan ge upphov till sådana felströmmar. Hit hör till exempel moderna tvättmaskiner, luftkonditionering, diskmaskiner och liknande apparater som har en frekvensomriktare för varvtalsreglering.

Även switchade nätenheter i form av externa eller inbyggda strömkällor kan användas om fel uppstår som orsak till olika frekvensblandningar och likspänningsdelar. Om det råder osäkerhet om valet av lämplig jordfelsbrytare bör man i tveksamma fall begära råd från en elektriker eller använda en jordfelsbrytare av typ ”B” eller ”B+” om det finns höga krav på person- och brandskydd.

Vårt praktiska tips

JORDFELSBRYTARE är pålitlig och hållbar. De kräver inget underhåll, men bör regelbundet kontrolleras för sin funktion. Detta sker via den testknapp som varje Fi-brytare har. Genom att trycka på kontrollknappen genereras internt en felström via ett motstånd som ligger något över den nominella utlösningsströmmen. Fi-brytaren måste omedelbart utlösa en knapptryckning.

På så sätt kan både elektrisk och mekanisk funktionalitet enkelt kontrolleras. I privata hushåll bör funktionen helst testas ungefär var sjätte månad, och i kommersiella områden kan kortare provintervall krävas.

Proffsen slår av Fi-skyddsbrytare i princip endast via kontrollknappen, så att man i samma tåg kontrollerar att den fungerar korrekt.

  

FAQ - vanliga frågor om Fi-skyddsbrytare

Var måste jordfelsbrytaren byggas in?

I Tyskland har det sedan 1984 varit obligatoriskt att installera rum med dusch eller badkar i nya byggnader, och från och med 2009 måste alla kretsar med en märkström på upp till 20 ampere vara utrustade med en jordfelsbrytare. Även om det finns skydd för äldre byggnader är eftermontering i alla händelser det bästa skyddet mot farliga elolyckor. Kostnaderna för och kostnaderna för eftermontering är låga, men säkerhetsvinsterna är mycket stora.

Hur många jordfelsbrytare behövs i hemmet?

I det kommersiella området gäller kravet att om fel uppstår får inte hela det elektriska systemet kopplas bort. Det är därför nödvändigt att dela upp dem på minst två jordfelsbrytare. Men även i privatägda bostäder ger användningen av flera felströmsbrytare och delning av strömkretsar en absolut mening, så att ett utlösning, t.ex. genom en defekt elektrisk apparat, inte leder till ett fullständigt strömavbrott i hela huset.

En utökning, ändring eller sanering av befintlig elinstallation är planerad, kommer en Fi-brytare att vara obligatorisk?

I regel ja. Endast vid mycket enkla ändringar av befintliga anläggningar, till exempel byte av ett defekt eluttag, behöver du inte eftereftereftereftermarknaduppfylla kraven. För alla andra ändringar eller utökningar ska den berörda strömkretsen anpassas till den senaste tekniken.

Var finns Fi-brytaren inbyggd?

Felströmsskyddsbrytare monteras, som ledningsskyddsbrytare, i undercentraler (distributionsskåp) och bakom huvudsäkringar. På jordfelsbrytare ansluts då ledningsskyddsbrytare Detta arbete bör utföras av en kvalificerad elektriker.

Sammanfattning: På så sätt får du en passande jordfelsbrytare

Enfasiga elnät behöver en 2-polig jordfelsbrytare, i trefasnät används 4-poliga jordfelsbrytare. Strömkapaciteten ska vara lika med eller högre än huvudsäkringarna före användning. JORDFELSBRYTARE som används för personskydd får inte ha högre nominell utlösningsström än 30 mA. När det gäller brandskydd bör en Fi-jordfelsbrytare med maximalt 300 mA utlösningsström väljas.

JORDFELSBRYTARE med inbyggd ljusbågebrytare är platssparande och lämpar sig väl för att helt säkra enskilda strömkretsar. Typklassen (känslighet för typen av felström) ska beaktas. FI-brytare av typen ”AC” är inte längre tillåtna i Tyskland, och för allmänna standardtillämpningar bör därför typen ”A” väljas, som också känner av pulserande likströmsfelströmmar. Allströmkänsliga felströmsbrytare av typen ”B” och ”B+” ger för närvarande högsta möjliga säkerhet för olika typer av felströmsformer.