bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värde för förorenande mätinstrument

  • Was förorenings-mätare?

  • Typ och funktion av föroreningsmätare

  • Användningstips: Datalogger för långtidsmätningar

  • FAQ – vanliga frågor

 

Was förorenings-mätare?

Förorenande mätinstrument mäter utsläpp eller förekomst av vissa ämnen, t.ex. köldmedier, formaldehyd, VOC, radon och partiklar, beroende på enhetstyp. Multifunktionella miljömätinstrument kan dessutom registrera tryck, ström, vakuum, temperatur, luftfuktighet eller radioaktiv strålning.

Inom professionella områden kan föroreningsmätare till exempel användas som läcksökare eller monteringshjälp. De används bland annat för att kontrollera kylanläggningar, värmepumpar eller gasledningar. De kontrollerar också luftkvaliteten inomhus , till exempel på kontor, och används i laboratorier där vissa gränsvärden, beroende på typ av utrustning, måste uppfyllas.

Inte bara luften ute i det fria, utan även luften i rummet kan vara förorenad av olika föroreningar. Källorna till den ökade belastningen är många. Industrin och den ökande trafikdensiteten bidrar till att rökgaser släpps ut i luften. Under de senaste årtiondena har det dessutom varit vanligt att använda giftiga ämnen i byggnadsmaterial, lacker, färger och träskyddsmedel, eftersom deras skadliga effekter ibland ännu inte är kända eller har kunnat bedömas på ett korrekt sätt. Idag är det känt att hälsovådliga ämnen från byggmaterial kan komma in i rumsluften och påverka luftens kvalitet.

 

Typ och funktion av föroreningsmätare

Det finns olika typer av förorenande mätinstrument som fungerar på olika sätt och som lämpar sig för analys av olika parametrar. Bland dessa kan följande nämnas:

Digital monteringshjälp

Digitala monteringshjälp är mätinstrument som underlättar övervakningen av kylanläggningar och värmepumpar eftersom de kombinerar funktionerna hos olika mätinstrument. Som multifunktionsapparat innehåller de olika sonder för mätning av tryck, temperatur, vakuum eller ström. Dessa parametrar kan användas för att fastställa anläggningens säkerhet och effektivitetDataregistrering i realtid är ofta lika möjlig med sådana enheter som kontinuerliga mätningar. Vissa enheter är utrustade med Bluetooth- eller USB-gränssnitt. Här kan mätresultaten överföras till surfplatta eller mobiltelefon. Detta möjliggör snabb övervakning och rapportering. [Emissionsmätinstrument2]

 

Läckagedetektorer/läckagedetektorer för köldmedier

Ett oumbärligt hjälpmedel för underhåll och service av kylanläggningar är läcksökare som kan upptäcka otäta ställen och läckage i anläggningar eller ledningar. Det finns i princip två typer av läcksökare: Apparater med elektrokemisk sensor detekterar små mängder av läckande kylmedel och varnar med en display på displayen. Med hjälp av ett flexibelt sondrör kan även svåråtkomliga ställen nås. Det finns också UV-läcksökare. Som namnet antyder lokaliserar de områden där läckage kan ske med UV-ljus som synliggör fluorescerande färger som blandas in i kylmedlet. Denna metod är lämplig för att spåra mikroläckage.

 

VOC-provare

Förkortningen VOC (volatile organic compounds) är " flyktiga organiska föreningar" . Hit hör till exempel aceton, etylenglykol, formaldehyd, xylen, 1,3-butadien, tetrakloreten, vätesulfid, ammoniak, toluen, bensen, metylenklorid, perkloretylen och MTBE. VOC:s miljöexponering har ökat kraftigt, framför allt på grund av avgaser, men även kemiska byggnadsmaterial som färger, lim och tätningsmedel har en betydande andel av den ökade VOC-exponeringen.

VOC-testutrustning mäter koncentrationen av flyktiga föroreningar i rumsluften via en elektrokemisk sensor. Kombienheter kombinerar mätning av VOC och mätning av formaldehyd-koncentration och visar mätresultaten i enheterna mg/m3 eller ppm. VOC-mätare används i privata bostäder, men även på kontor, på arbetsplatser och i offentliga lokaler som skolor och daghem - där människor vistas permanent inomhus.

 

Formaldehyd-mätare

Formaldehyd är en färglös, luktande irriterande gas som redan i mycket låga koncentrationer orsakar hälsoproblem. Formaldehyd förekommer i luften från olika källor, bland annat förbränning i tobaksrökning, i gasugnar och i etanolugnar. Dessutom är gamla spånskivor och andra träbaserade material, desinfektionsmedel och i sällsynta fall cellplaster och mattor formaldehyd. Formaldehyd orsakar allergier, huvudvärk, hud-, andningsvägar och bindvävningar. Den federala hälsovårdsmyndigheten och förbundsinstitutet för riskbedömning rekommenderar att man uppfyller ett gränsvärde på 0,1 ppm inomhus för att säkerställa ett hälsosamt arbete och boende.

Med en elektrokemisk sensor mäter formaldehyd-mätare koncentrationen av formaldehyd i luften. Vissa instrument används dessutom som termo- och hygrometer och mäter lufttemperatur och luftfuktighet via sonder. 

 

Radonmätare

Radonbelastningen är den största andelen av den radioaktiva belastningen för människor. Den är föremål för regionala skillnader, som i sin tur beror på geologiska förhållanden, och varierar i enlighet med detta. Beroende på typ och användning av inomhusutrymmen kan belastningen på radonen variera. Radonsönderfallsprodukter lagras i fina partiklar och kommer på så sätt in i den mänskliga lungan, där de på grund av ytterligare sönderfall i hög grad bidrar till lungcancer. Det gränsvärde på 300 Bq/m3 som fastställs I EURATOMSTANDARDEN gäller i hela Europa för inomhusluft.

Mätare för skadliga ämnen

Radonmätare tar fram radonkoncentrationen i rumsluften via diffusionskammaren, som framför allt ger exakta resultat vid långtidsmätning. När radongas diffunieras till en mätkammare uppstår sönderfallsprodukter som lagras på kammarens väggar och på den inbyggda stråldetektorn. Radondetektorer används i privata och framför allt på arbetsområdet. Innan man bygger ett nytt hus kan det vara lämpligt att bestämma radonkoncentrationen i luften nära marken.

 

Videoräknemätare

Luftförorenande partiklar omfattar (tobak)rök, sot, partiklar, aerosoler, mögel och vissa kemikalier. Dessa partiklar kan på grund av sin ringa storlek vara lungformade och kan bland annat underlätta andningssvårigheter och astma. När det gäller arbetarskydd klassificeras fint damm som en del av den totala dammbelastning som övervakas i Tyskland enligt TRGS (tekniska föreskrifter för farliga ämnen). De gränsvärden som anges i TRGS 900 ska tillämpas.

(Video-)partikelräknare identifierar antalet partiklar i luften och deras storlek. Mätaren innehåller en mätkammare med ljuskälla och detektionsenhet. Mätningen baseras på skuggning eller spridning av ljus från partiklar i luftproven.

Mätning av antal och storlek av partiklar används med nödvändighet kontinuerligt i renrum inom halvledare, rymdteknik och livsmedelsteknik samt i farmakologi, men även inom arbetarskydd och miljöskydd används partikelräknare.

 

Användningstips: Datalogger för långtidsmätningar

För att kunna registrera mätdata under en längre tid rekommenderas mätutrustning med datalogger. Registrerade data sparas och kan därmed utvärderas senare. Digital monteringshjälp är ofta utrustad med dataloggenheter, men även apparater för mätning av fint damm erbjuds med minnesfunktion.

 

FAQ – vanliga frågor

Finns det någon föroreningsmätare som kalibrerar sig själv?

Ja, det finns det. Mätare för skadliga ämnen, t.ex. radondetektorer, kan vara utrustade med automatisk kalibrering beroende på utförande och anpassas till omgivningen. På så sätt kan mycket exakt data registreras och optimala mätresultat uppnås.