Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

    

Elektrolytkondensatorer: Oumbärlig i elektroniken

Smart teknik kompakt förpackad: Elektrolytkondensatorer behövs inte bara inom industrin och inom elektronikindustrin i stora mängder. Även för elektroniktuppare och hobbyentusiaster är de mest grundläggande elementen i den elektroniska grundutrustningen av olika kondensatortyper.

 • Vad är en elektrolytkondensator?

 • Hur byggs en elektrolytkondensator?

 • Vilka elektrolytkondensatorer finns det?

 • Reservkopplingbild av en aluminium-elektrolytkondensatorer

 • Intressanta användningsområden

 • FAQs: De vanligaste frågorna om elektrolytkondensatorer

 • Slutsats: Så köper du rätt produkt

  

 

Vad är en elektrolytkondensator?

En kondensator består av två elektriskt ledande plattor som står emot sig med ett lågt avstånd. En platta kallas anod och den andra plattan kallas katod. För att de två plattorna inte ska få en ledande kontakt med varandra, isoleras de elektriskt från varandra genom dielektrikum.

När man behöver hög kondensator-kapacitet, använder elektroniker ofta och gärna elektrolytkondensatorer, kort: Elektrolytkondensatorer.

En elektrolytkondensator är en kondensator, vars anod består av en metall, på vilken ett tunt, elektriskt isolerande oxidskikt har lagts på. Detta skikt bildar dielektrikum i kondensatorn. Katoden i elektrolyten består av en elektrolyt (flytande eller fast) som omger anod.

Kapaciteten hos elektrolytkondensatorer anges normalt i µF (mikrofimarad). På samma sätt som skivkondensatorn bestäms kapaciteten av anodens geometri och oxidskiktets tjocklek och därmed av plattavståndet.
 

Omkopplingstecken

Omkopplingstecken hos en elektrolyten Elkos

Kapaciteten hos en elkos är beroende av frekvensen. Eftersom den inte kan mätas effektivt vid likspänning, mäts den som standard med en växelspänning på 0,5 V och en frekvens på 100/120 Hz vid rumstemperatur. Den kapacitet som mäts på detta sätt ligger cirka 10 % under den lagrade lastens värde.

 

Hur byggs en elektrolytkondensator?

Uppbyggnaden av en elektrolytkondensatorer kan enklast identifieras med hjälp av en aluminium-elektrolytkondensatorer.

Den upprullad anodfolie med dielektrikum-skikt (3) som förstorar ytan mellan ett absorberande material (t.ex. papper). Pappret (2) tar senare upp flytande elektrolyt och ger en stor kontakt för anodenfilm. Kontakten till elektrolyt övertar också en aluminiumfolie (1), som sedan används som katodanslutning. Kontaktremsorna på båda folierna förs utåt via anslutningstrådar (4).

Den färdiga vicket dräneras med elektrolyten och monteras i en mugg. En gummiplugg, genom vilken anslutningstrådar förs, stänger muggen.

Elektrolytkondensator

För att kunna spela ut effekten på bästa sätt måste elektrolyten täcka anodens yta så fullständigt som möjligt. Det är därför som fasta elektrolyter först tillförs i flytande form och sedan konsolideras

Den speciella elektrolytkondensatorer är ett mycket tunt men extremt spänningssäkert oxidskikt (ca 10-9 m/V). Tillsammans med den uppruggade anodstrukturen (dvs. en stor anodyta) leder detta till att Elkos har en relativt hög kapacitet jämfört med andra kondensatorformer. Deras kapacitet är dock betydligt mindre än de elektrokemiska superkondensatorerna.

Nästan alla elektrolytkondensatorer är polar, vilket innebär att de måste poleras korrekt och får endast drivas med likspänning. Anod är alltid en pluspol. Felaktig polning eller för höga spänningar kan förstöra dielektrikum i elektrolyten. Aluminiumelektrolytkondensatorer kan sedan explodera och tantalkondensatorer kan ta eld. Därför bör man alltid se till att kondensatorerna är på rätt sätt.

För att minimera risken för felpolning, finns en polaritetsmärkning tryckt på alla Elkos.

Tantalkondensator

Med droppformade tantal-kondensatorer är ett litet plus-tecken vid plusanslutning.

Minkondensator

Med Axial-/radial- och Snap in-kondensatorer registrerar en balk eller en ring minusanslutningen.

Aluminium-elektrolytkondensator

SMD aluminium-elektrolytkondensatorer registrerar stapeln minus-anslutningen.

SMD-tanta- kondensator

Med SMD-tantal-kondensatorer markerar stapeln Plus-anslutningen.

Dessutom är Plus-anslutningen hos trådanslutna kondensatorer oftast utförd med en lite längre anslutningstråd.

Bipolar elektrolytkondensator

I högtalarlådor med frekvensfilter används bipolära elektrolytkondensatorer. Dessa kondensatorer är konstruerade för att den intilliggande spänningen ska kunna ompolas utan att kondensatorerna skadas.

Vid en närmare granskning av delningsfiltret märker man alltså att de använda elektrolytkondensatorer inte har någon polaritetsmärkning. En felaktig polaritet är därmed utesluten.

Viktigt:
Vid skador får inga polariserade kondensatorer användas istället för bipolära elektrolytkondensatorer!

 

Vilka elektrolytkondensatorer finns det?

Det finns tre huvudgrupper av elektrolytkondensatorer beroende på vilket anodmaterial som används (eller dess oxid som dielektrikum).

AnodmaterialAluminiumTantalNiob
Kapacitetsområde0,1–2.700.000 µF0,1–15.000 µF1–1500 µF
Nominell spänning2,0 - 630 V2,5 - 150 V2,5 - 10 V
EgenskaperStort byggmångfald; särskilt prisvärdHögsta kapacitet per basyta;
övervägande i SMD-konstruktion
I likhet med tantal-Elkos, men mycket dyr,
främst för militära tillämpningar

Oxidskiktets egenskaper vid anoden bestämmer spänningskraften hos en elektrolytkondensatorer. Den nominella spänningen är den spänning som elektrolyten kontinuerligt håller utan att något utslag inträffar. Oxiderings spänningshållfasthet (dvs. den spänning vid vilken ett utslag inträffar) sjunker med ökande temperatur. Med Elkos kan betydligt mindre nominella spänningar realiseras än med folie- eller keramikkondensatorer. Det gör den till en bra kandidat för moderna kretsar med hög komponenttäthet.

Vårt praktiska tips:

Om du permanent driver dina elektrolytkondensatorer under den angivna nominell spänningen, får du en positiv effekt på dess livslängd eller den förväntade felfrekvensen.

    

Normalt sett är följande uppgifter tryckta på elektrolytkondensatorer, och de första fyra uppgifterna finns nästan alltid att hitta:

 • Polaritet (viktigt, eftersom kondensatorerna vid omvänd polaritet förstörs)
 • Nominell kapacitet eller kapacitetsvärde (eventuellt med tolerans)
 • Nominell spänning (högsta tillåtna likspänning)
 • Nominellt temperaturområde
 • Tillverkarlogo
 • Byggnadsbenämning

Rastermåttet RM vid radiellt trådade elektrolytkondensatorer anger avståndet på anslutningstrådar.

Det tryckbara kapacitetsvärdet på en elektrolytkondensator är en uppskattning som endast är förenlig med en hög tolerans. Därför är toleransnivåerna för Elkos mycket höga.

För mindre konstruktioner anges kapacitet och tolerans enligt IEC/din en 60062 med märkning:
 

 • Mikro85 = 0,85 µF eller 8µ5 = 8,5 µF eller 85µ = 85 µF
 • I ett alternativt kort skrivsätt anger de två första siffrorna värdet i pikofarad, och det tredje anger antalet personer som exponeras för tiotal. Siffran 384 betyder alltså 38/104 pF = 0,38 µF.
 • Toleransen markeras med en bokstav: K = ± 10 % (för tantalkondensatorer), M = ± 20 %
   

Elkos finns med olika anslutningsmöjligheter:

SMD/SMT-Elkos sätts direkt på kretskortet.

Axial entrådig elektrolytkondensator

En elektrolytkondensator med axiell anslutning.

Radial trådad elektrolytkondensator

En elektrolytkondensator, stående, med radial lutning.

Elektrolytkondensator med snäppanordning

Elektrolytkondensator, stående, med snäppanordning för inbyggnad.

Elektrolytkondensator med skruvanslutning

En elektrolytkondensator med skruvanslutning.

En speciell egenskap hos ELKOS är att den "läcker" från en så kallad läckström (leaked), om du skapar en likspänning med rätt polaritet. Orsaken till läckströmmen ligger i föroreningar och mekaniska skador på dielektrikum. Läckströmmen är beroende av kapacitet, spänning, temperatur och tid och påverkas även av de använda materialen. Den anges oftast via produkt C R · U R av nominell kapacitet och märkspänning.

Även om läckströmmen i moderna Elkos är ganska liten, är den betydligt högre än i andra kondensatorformer. Därför är Elkos inte lämplig för kopplingar, med vars hjälp exakta tidsmätningar utförs eller för stabilisering av högresistiva spänningskällor.

 

Reservkopplingbild av en aluminium-elektrolytkondensatorer

I en aluminium-elektrolytkondensator placeras ”plattorna” i en aluminiumbehållare som är indränkt på elektrolyten och därefter stängs med en gummipropp. På grund av denna konstruktion erhålls följande reservkopplingutbytesbild:
 

Parallellt med en perfekt kondensator (C) måste man föreställa sig ett mycket högresistiva motstånd (RLeak), via vilket läckströmmen flyter. Motståndet RESR (Equivalent Series Resistance = motsvarande seriemotstånd) representerar det inre förlustmotståndet hos kondensatorn. Detta påverkas av konstruktionen, genom kontakt, av det använda materialet och i slutändan av elektrolytets ledningsförmåga (katod). För vissa tillämpningar, till exempel i strömförsörjningskopplingar, är det nödvändigt att de använda elektrolytkondensatorer har en låg förlustmotstånd. I detta fall används särskilda Low ESR-kondensatorer.
 

RESR

Tack vare den lindade utformningen av en aluminium-elektrolytkondensator uppstår även en viss induktivitet LESL (ekvivalent Series Inductivity = motsvarande serieinduktans), som är kopplad till kondensator i serien. Genom en flerfaldig kontakt av aluminiumfolie försöker man hålla denna oönskade induktivitet på ett så lågt sätt som möjligt. Av denna anledning är elektrolytkondensatorer i aluminium inte lämpliga för högfrekvens.

 

Intressanta användningsområden

Tack vare den stora kapaciteten lämpar sig elektrolytkondensatorer särskilt
 

 • För att koppla bort oönskade frekvenser (till vissa megahertz)
 • För in- och urkoppling av växelspänningssignaler (level shifting)
 • För att jämna ut likriktade spänningar i nätenheter
 • För buffertar av försörjningsspänningar vid plötsliga lasttoppar (stödkondensator)
 • Som ström- eller energigivare (till exempel i kontinuerliga strömförsörjningar)
   

Den stora kapaciteten ger även ett lågt blindmotstånd för växelspänningar. Därför lämpar sig Elkos även som kopplingselement för lågfrekvenssignaler.

 

FAQs: De vanligaste frågorna om elektrolytkondensatorer

Vad är skillnaden mellan SMD- och SMT-Elkos?

Det finns ingen skillnad mellan de två typerna av elektrolytkondensatorer. SMD står för "surface mount device" (tyska: Ytmonterad komponent). Den teknik som används för att montera komponenten är surface mounting technology eller kort SMT (på tyska: Ytmontering). SMD avser alltså en egenskap hos kondensatorn, medan SMT hänvisar till den underliggande tekniken.

Vad är en polymer elektrolytkondensator?

I polymerelektrolytkondensatorer används ledande polymerer vars ledningsförmåga ligger nära metallernas, som elektrolyt. Med hjälp av dessa toppmoderna elektrolytkondensatorer kan ännu mindre storlekar och ännu lägre interna resistiva förluster eller interna induktans realiseras.

 

Slutsats: Så köper du det rätta Elko

Om du har tillräckligt med plats för din koppling och/eller behöver spänningar som är större än 50 V, kan du inte göra fel med en aluminiumelektrolytkondensator med flytande elektrolyt. Dessa komponenter används i otaliga elektroniska komponenter. Tantal- och Niob-Elkos kommer in i spelet om du har lite plats, till exempel i mycket platta elektriska apparater. Dessutom arbetar dessa elektrolytkondensatorer extremt stabilt över ett mycket stort temperaturområde. Om ni tänker på militära tillämpningar och rymdtillämpningar, är ni på rätt adress när det gäller tantal- och Niob-Elkos.