bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om du vill ha fler timmemätare

  • Was är brinntimmemätarmoduler?

  • Varför driftstimmar?

  • Utveckling av drifttimmätare

  • Vilka drifttimmemätarmoduler finns hos Conrad?

  • Vårt praktiska tips: Dokumentation

  • FAQ – vanliga frågor om mätarmoduler för driftstimmar

 

Was är brinntimmemätarmoduler?

För registrering av drifttimmar använder räknarmodulerna inte bara till- och frånkopplingar utan värden som varv, vibrationer och linjära rörelser. De sistnämnda omvandlas alltid till en elektrisk signal. De inkommande impulserna kopplas till talarens interna tidbas. Denna information behövs inom många tekniska områden för att man ska kunna hålla maximala driftstider och underhålls- och kontrolltidsfrister för maskiner och utrustning.

Många drifttimmeräknare är multifunktionella: Du kan registrera och visa andra tidsbaserade värden som hastighet eller frekvens. För detta krävs att vissa enheter öppnas och ställs in med hjälp av s.k. dip-brytare för respektive uppgift.

Mätare med drifttimmar är med majoritet avsedda för användning i industrimiljöer. Därför har den synliga framsidan en garanterad kapslingsklass, medan hela modulen har ett annat kapslingsklass. Driftstimmar räknas ibland ”osynliga”, t.ex. i en bil som vid den tidpunkt som krävs tillhandahåller en underhållstanvisning på instrumentpanelen.

 

 

Varför driftstimmar?

Alla typer av utrustning och all utrustning utsätts för slitage, vilket i många fall har betydelse för säkerheten. Den tid som en teknisk anläggning är i drift är relevant för en mängd olika industriella och privata områden. Det allmänna begreppet tillförlitlighet beskriver sannolikheten för att ett system fungerar felfritt under en viss tid under definierade förhållanden. Denna tid måste registreras.

För att hantera de risker som uppstår genom komponentfel ska det för vissa processer och anordningar fastställas perioder under vilka underhåll ska utföras eller komponenter förnyas. Exempel på detta är den huvudsakliga undersökningen av fordon, provning av lyftanordningar, tryckkärl eller fordonsstolar samt underhåll av flygplan och värmesystem.

För detta ändamål ska en drifttimmätare användas som registrerar den tid som faktiskt används från och med den dag då en teknisk anordning börjar användas.

En annan aspekt är att man när det gäller tekniska installationer som är kopplade till drifts- och underhållsperioder kan mycket noggrant beräkna de långsiktiga kostnaderna för underhåll, underhåll och nyproduktion genom att mäta driftstimmar.

Dessa mätinstrument kan inte ta hänsyn till om ett system används på avsett sätt, om prestandaparametrar, tillåtna löptider eller underhållsintervall respekteras eller överskrids. Detta är alltid en fråga för operatören eller användaren.

 

Utveckling av drifttimmätare

Exakt registrering med rullräkneverk tack vare hög stöttålighet

Behovet av att hålla vissa drifts- och underhållscykler vid de tekniska anordningarna har redan erkänts på ett tidigt stadium. Äldre drifttimmätare använder vanliga urverk som mekaniskt låses upp och stannas igen för att fastställa livslängden.

För flygplan användes en sensor vid den främre kanten för att starta eller stoppa räkningen över över-/undertryck som förekommer där.

Med utvecklingen av elektromekaniska räkneverk har det varit möjligt att utlösa räkneförlopp med elektriska impulser. För detta ändamål fick de mekaniska räknarna en ”uppgradering” med motorer med jämn drift eller med elektromagneter.

Andra historiska konstruktioner av drifttimräknare använde sig av en kapillär där ett kvicksilverdroppar till inlämnade ändkontakter vandrade.

 

Vilka drifttimmemätarmoduler finns hos Conrad?

Drifttimmesmoduler av olika fabrikat hittar du i vår butik inom området för inbyggnads-mätinstrument.

I tekniskt avseende görs en åtskillnad mellan mätare enligt följande:

  • Kapslingsklass: Omfattar området från IP40 till IP54 för hela enheten
  • Återställning: Metod för att återställa räknarmodulens ursprungliga tillstånd: Elektrisk, manuell, kombinerad. Vissa drifttimräknare kan inte ställas in.

På respektive produktsidor hittar du bruksanvisningar att ladda ned.

Drifttidsmätare LCD
 
 

Vårt praktiska tips

Trots intelligent mätteknik - även för drifttimmar - bör en skriftlig dokumentation om idrifttagning och driftuppehåll läggas fram via tekniska anläggningar. Högkvalitativ räkneteknik har datalogger, med vilken sådana värden kan sparas via datateknik. För vissa tekniska områden kan en sådan dokumentationsplikt vara obligatorisk enligt lag.

 

FAQ – vanliga frågor om mätarmoduler för driftstimmar

Was är viktig när du hanterar mätarmoduler?

Observera anslutningsanvisningarna från tillverkaren. Vissa kablar som uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) kan rekommenderas. Sådana kablar får du också hos oss, till exempel lämpliga datakablar. Signalledningarna bör inte överskrida en total längd på 30 meter.

Apparaten kräver kvalificerad personal som är väl förtrogen med montering, idrifttagning och drift av räknarmodulerna, speciellt vid anslutning av ytterligare styrda komponenter till lågspänningsnätet.

Använd omedelbart enheten som reserv om skador eller funktionsfel kan detekteras.

Digitala mätinstrument för inbyggnad kan återvinnas som elektroniskt avfall i enlighet med lagstiftningen. Om apparaterna har ett litiumbatteri för internminnet får det inte förbrännas eller utsättas för temperaturer under -20 eller över +70 grader Celsius. De måste bortskaffas separat från elektroniskt avfall.

Använd batterier utan skador och håll batterifack och deras förslutning rena och smidiga. Sådana små celler bör alltid användas med verktyg för att undvika kontakt med fingrarna. När batterierna har löpt ut får mätaren inte användas igen.

 

Hur märks det på digitala mätinstrument för inbyggnad?

  • Ingen display på grund av defekt mätare, brist på matningsspänning eller avsaknad av måttpuls under den tid som ska mätas.
  • Dåligt avläsbar display genom felaktigt inställd kontrastreglage.