bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Mätvärden runt decibel-mätinstrument

  • Vad är decibel-mätinstrument?

  • Hur fungerar en decibel-mätare?

  • Vilka typer av decibel-mätningar finns?

  • Information om ljudnivå och ljudnivå

  • FAQ - vanliga frågor om decibel-mätinstrument

Decibel-mätinstrument

Vad är decibel-mätinstrument?

Decibel-mätinstrument (eller mätinstrument för ljudnivå) används för övervakning av trafik- eller flygbuller, buller från byggplatser, industri- eller industribuller och fritidsbuller. Detta är särskilt viktigt när det gäller att följa arbetsmiljölagstiftningen och EU:s lagstiftning om tillåten ljudnivå på arbetsplatser och i miljön. Bullermätning blir allt viktigare inom alla områden, särskilt i form av mobil mätning, till exempel för att bedöma stressfaktorer på kontor eller vid vägbuller.

Ljudmätningen med en bärbar ljudmätare möjliggör en mycket snabb lägeskontroll samt en turimässig kontrollmätning. Vissa ljudmätapparater har interna lagringsmöjligheter, en s.k. datalogger, som möjliggör långtidsregistreringar av mätresultaten.

 

Hur fungerar en decibel-mätare?

Decibel-mätinstrument

I princip är ett decibel-mätinstrument ett mycket känsligt tryckmätare. Ljud är en snabb förändring av tryckförhållandena i luften i det frekvensområde som människor kan höra med vissa vågmönster. Den mänskliga hörseln har ett frekvensområde från 16 Hz till 20.000 Hz (tryck från 0,00002 pa till 20 pa). I takt med att befolkningen blir allt äldre minskar vanligtvis hörbarheten av högre frekvenser.

Som sensor används en mikrofon i decibel-mätinstrument, som spelar in ljudvågorna och omvandlar dem till en lämplig elektrisk signal. Elektret-kondensator-mikrofoner används - beroende på utmanad känslighet och noggrannhet. Den elektriska signalen som tillhandahålls av mikrofonen ger en visning och data kan sparas som långtidsövervakning under (programmerbara) ljudinspelningstider. De flesta apparater kan kalibreras med en (tillval) ljudnivåkalibrator för att uppnå höga mätnoggranheter.

Extra utrustning är SD-kortplats för lagring av mätresultaten direkt i apparaten, ett instickbart vindskydd för mikrofonen som inte påverkar ljudnivåmätningen (ingår oftast i leveransen) och stativgänga.

 

Vilka typer av decibel-mätningar finns?

I utsläppsmätningen undersöks det ljud som orsakas av en viss ljudkälla (t.ex. det ljud som avges av ett flygplan av en viss typ). Eftersom ljudtrycksnivån alltid beror på avståndet till den bullerkälla som orsakar ljudtrycksnivån, är det vid utsläppsmätningar nödvändigt att ange den uppmätta nivån utöver det avstånd som mätningen gjordes på.

Vid mätningar i immissionen mäts ljudtrycksnivån direkt på den plats där den verkar på människor. Ett exempel är mätning av ljudtrycksnivån i ett hus som ligger i flygplatsens inflygningsskärningsprocedur. Vid mätning av utsläpp i luften är antalet befintliga ljudkällor och deras avstånd från mätpunkten försumbara.

 

Information om ljudnivå och ljudnivå 

Enheten för bullernivå är decibel med förkortningen dB. Decibel är en så kallad hjälpmåttenhet. 

Exempel på dB-värden är följande:

LjudkällaAvståndLjudtryckLjudtrycksnivå
SmärtgränsDirekt vid örat

100 Pa.

134 dB

Hörselskador vid kortvarig exponering

Direkt vid öratFrån 20 Pa. 120 dB

Kampflygplan

100 m6,3 till 200 Pa.110 till 140 dB
Diskotek

1 m

2 Pa.

100 dB

Hörselskador vid långvarig exponering

Direkt vid örat

Från 360 MPa

85 dB

Huvudväg

Direkt vid örat

Från 360 MPa

85 dB

Normal underhållning

1 m

2 till 20 MPa

40 till 60 dB

Mycket tyst rum

Direkt vid örat

200 till 630 µPa

20 till 30 dB

Bladbrus

Direkt vid örat

63,2 µPa

10 dB

Ljudtröskel (vid 2 kHz)

Direkt vid örat

20 µPa.

0 dB

Decibel-mätinstrument

Ytterligare beteckningar används för att bedöma det ljud som ska mätas enligt särskilda kriterier:

Beteckningen dB(A) bedömer det lyssfrekvensområde som är närmast det mänskliga örat. Motsvarar kurvorna för samma volymnivå vid cirka 20 till 40 Phon. DB(C) är en frekvensbedömning där djupare frekvenser registreras i högre grad, bland annat för att mäta högsta värde (toppvärde). Motsvarar kurvorna för samma volymnivå vid cirka 50 till 70 Phon. DB(Z) beskriver frekvensförloppet i intervallet 10 Hz–20 kHz, där avvikelsen från lineariteten ligger inom ±1.5 dB.

För decibel-mätinstrument finns det ett datablad och ofta flerspråkiga bruksanvisningar, som håller exakta utsagor om alla tekniska parametrar tillgängliga.

 

FAQ - vanliga frågor om decibel-mätinstrument

Vilka konsekvenser kan ett alltför stort buller få?

- hörselskador till hörselskador
- arbetsorsakade störningsserytningar
- störd biorytm, sömnstörningar
- ökad olycksrisk, eftersom varningssignaler inte hörs

Vad ska man tänka på när du använder decibel-mätinstrument?

Mätning är inte tillåten så snart svåra miljöförhållanden råder. Hit hör väta eller hög luftfuktighet, damm eller brandfarliga gaser, ångor eller lösningsmedel, åska eller andra starka elektrostatiska fält. Dessutom skall alla olycksförebyggande bestämmelser iakttas vid kommersiella anläggningar. I utbildningsanstalter eller hobby- och självhjälpsverkstäder bör hanteringen av decibel-mätinstrument övervakas av utbildad personal. I princip bör mätaren aldrig slås på direkt när den kommer från ett kallt i ett varmt rum. Det kondensvatten som då bildas i enheten kan under vissa omständigheter förstöra det. Apparaten bör i avstängt läge kunna värmas upp till rumstemperatur.

Hur länge håller en decibel-mätare?

Livslängden är ungefär tio år, men beror på olika faktorer. Till dessa hör användningsfrekvens, miljöbelastningar på platsen samt förvaring och skötsel av enheten. Dessutom spelar kompatibiliteten mellan analysprogrammet och de vanliga PC-systemen en roll.

Hur kan jag se ett defekt decibel-mätinstrument?

En brist på display indikerar i de flesta fall att strömförsörjningen inte fungerar.
Om gränssnitten till persondatorer inte fungerar bör kompatibiliteten hos ljudnivåmätaren kontrolleras med den programvara eller operativsystem som används.