Minska risken för infektion med ett bra inomhusklimat

Övervakning av inomhusklimatet minskar risken för kontaminering med COVID-19

Coronaviruset, SARS-CoV-2, har vänt vår värld upp och ner. Det som började i december 2019 i den kinesiska metropolen Wuhan har snabbt utvecklats till en pandemi. Det finns nu tiotals miljoner människor världen över smittade med corona. antalet orapporterade fall kommer sannolikt att vara mycket högre, och slutet verkar inte nära.Även om en infektion är mild i många fall kan COVID-19-sjukdomen i vissa fall leda till massiva hälsoproblem, eller värre.Dessutom klagar patienter som har återhämtat sig efter en allvarlig sjukdomsprocess ofta om allvarliga biverkningar som varar i flera månader. Eftersom det ännu inte finns något effektivt vaccin, måste den smittsamma sjukdomen hindras från att spridas.

Hur överförs coronaviruset?

Sjukdomen COVID-19, eller coronaviruset, överförs huvudsakligen via droppar eller aerosoler. Flera studier har nu visat att viruset kan överleva i luften och på föremål under en viss tid. Alla bör därför hålla minst 1,5 meter avstånd till andra människor och följa hygienrekommendationer så som att tvätta händerna regelbundet och desinficera föremål. Desinfektion är viktigt i tider av Corona. Om du är uthomhus och håller nödvändigt avstånd från andra människor är infektionsrisken relativt låg. Inomhus eller när du reser kollektivt är det en annan historia. Här är risken för infektion relativt hög. Det är därför som t.ex. munskydd kan bäras i kollektivtrafiken. Detta förhindrar att ett stort aerosolmoln med droppar produceras vid utandning, tal, hosta eller nysningar. Eftersom molnet dröjer sig kvar länge i slutna utrymmen och sprider sig stadigt är det bara en tidsfråga innan andra andas in de potentiellt smittsamma aerosolerna igen.

Av denna anledning undviker många människor att vara i slutna utrymmen med andra. Tyvärr är detta inte möjligt i skolan eller på kontoret. Lyckligtvis har det visat sig att spridningen av coronavirus kan minskas med rätt inomhusklimat.

Hur påverkar fukt överföringen av virus?

Enligt flera studier är luftfuktigheten och risken för infektion direkt relaterade. Om luftfuktigheten är för låg eller för hög är risken för infektion med virus högre. Det rekommenderade värdet är 40% - 60% rel. fuktighet. Om luftfuktigheten är lägre förblir viruset smittsamma längre på uttorkade ytor och kan också flyta omkring längre i luften. Det är också lättare att det virvlar upp från fasta ytor. Om luftfuktigheten överstiger det rekommenderade värdet minskar spridningen av aerosoldropparna i luften. Detta förklarar också varför de flesta influensavirus förekommer under vintermånaderna. Hög luftfuktighet ute och överhettad och torr luft inomhus gör det enkelt för virusen att spridas.

Hur påverkar temperaturen virusöverföringen?

"örhoppningen om att viruset kommer att försvagas eller till och med elimineras av de höga sommartemperaturerna 2020 har tyvärr inte uppnåtts. Tvärtom, SARS-CoV-2 överlever också höga temperaturer. I en studie från Ruhruniversitetet i Bochum tittade forskar på halveringstiden för smittsamma partiklar.Halveringstiden är den period under vilken antalet smittsamma partiklar minskas med 50%. Vid rumstemperatur (20-23 ° C) var halveringstiden cirka 9,1 timmar. Vid kyltemperatur (4 ° C) var halveringstiden signifikant högre med 12,9 timmar. Det maximala värdet på 17,9 timmar bestämdes vid 30 ° C. Som ett resultat, varken höga och låga temperaturer gör någon skada på viruset.

Hur påverkar CO2-koncentrationen överföringen av virus?

Utandningsluft består av 78% kväve (N2), 17% syre (O2) och cirka 4% koldioxid (CO2). Resterande 1% består av andra komponenter såsom vissa gaser. Dessutom andas man ut små droppar med vattenånga (aerosoler), som blir synliga som kondensdimma vid temperaturer under noll. När det gäller en smittad person kan aerosolerna också innehålla virus. Om en frisk person andas in aerosolerna kan hen smittas med viruset genom slemhinnorna, förutsatt att det överstiger den lägsta dos som krävs för infektion, men ju mer utandningsluft (och därmed aerosoler) det finns i rummet, desto större är risken för infektion. Koncentrationen av aerosoler och CO2 är därför direkt relaterad. Konkreta slutsatser om aerosolföroreningar kan därför härledas från den nuvarande CO2-koncentrationen. Ju högre CO2-värde, desto större aerosolbelastning och risk för infektion av COVID-19.

 

Stoppa spridningen av virus med rätt inomhusklimat

Baserat på tillgängliga resultat är det viktigt att säkerställa ett optimalt inomhusklimat i butiker, kongtor, klassrum och alla andra inomhusutrymmen där människor vistas. Varken temperaturen eller luftfuktigheten bör överskrida rekommenderade värden. Därför är det bra att övervaka rummen med lämpliga termometrar och hygrometrar. Som ett alternativ finns det också kombinationsenheter som pålitligt registrerar och visar båda mätvärdena.

Med en temperaturberoende värmekontroll, tillräcklig ventilation och extra luftbefuktning är de uppmätta värdena relativt lätta att påverka. Beroende på luftens storlek, måste lämpliga luftfuktare användas i rummet och om luftfuktigheten är för hög kan avfuktare användas för att återställa gränsvärdena. Dessutom är det viktigt att övervaka koldioxidföroreningarna i inomhusluften i skolor och kontor, eftersom föroreningar från utandad luft inte kan mätas med blotta ögat. Därför är det desto viktigare att kontinuerligt övervaka koldioxidhalten i slutna rum med lämplig mätutrustning. Om det behövs kan du ge rikligt med frisk luft genom intensiv ventilation och därmed effektivt minska koldioxidföroreningar och aerosoler.

 

CO2-mätning i skolor

Det finns inget behov av att installera en högkvalitativ och dyr mätare i varje klassrum. Istället kan mätningar göras och registreras i ett antal rum. Om storleken på rummet och antalet studenter är ungefär samma kan den optimala ventilationsproceduren också tillämpas på andra rum.