Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

CO2-mätare: Exakt kontroll av inomhusluftegenskaper

Med en CO2-mätare kontrollerar och övervakar du CO2-koncentrationen i kommersiella och privata byggnader. För koldioxidmätningar finns det många användningsområden - från rätt ventilation, komfortmätningar för arbetsplatsutvärdering och tester av rumslufttekniska anläggningar till industriell användning.

  • CO2-mätare känner av dålig luft tillförlitligt

  • Vad är ett koldioxidmätare till nytta?

  • Därför bör du fastställa koldioxidkoncentrationen

  • Hur fungerar en CO2-mätare?

  • was skiljer en CO2-mätare från en CO-varnare?

  • Viktiga urvalskriterier för CO2-mätare

Aktuellt stödprogram för ventilationsanläggningar

Det federala ekonomiministeriet har för avsikt att genomföra eller förbättra Corona-anpassade ventilationsanläggningar i offentliga byggnader och församlingsanläggningar! För detta ändamål kommer staten fram till år 2014 att anslå 500 miljoner euro. 

 

CO2-mätare känner av dålig luft tillförlitligt

Koldioxid med den kemiska kortbeteckningen CO2 är en naturlig del av omgivningsluften. Det är känt att gasen framför allt är klimatkilare, eftersom den minskar värmestrålningen från jorden och därmed värmer upp atmosfären. Inomhus är CO2-koncentrationen en viktig indikator på luftkvaliteten inomhus. Gasen framställs som en naturlig nedbrytningsprodukt vid inandning och förbränning av kolhaltiga ämnen. Med en CO2-mätare tar du reda på den exakta koldioxiddelen i luften och kan på så sätt optimera din ventilation.

Du kan välja mellan mätinstrument för väggmontering eller uppställning på bord och mobila handmätapparater. På displayen kan du läsa av mängden koldioxid i luften med hög noggrannhet. Vid överskridande av förinställda värden sker ett visuellt meddelande eller ett akustiskt larm som uppmanar dig att vädra. Dessutom mäter givarna till apparaten även temperatur och luftfuktighet som andra kvalitetsfaktorer för inomhusluften. Informationen hjälper dig vid klimatanalyser i rummet, upptäcka ventilationsbrister och förebygga mögel.

CO2-datalogger är praktiskt för en långtidsanalys. Med dessa rumsluftmätare övervakar du kontinuerligt koldioxid-koncentrationen. Utvärdering av inspelningen sker antingen direkt på apparaten eller via en programvara för att bearbeta och analysera mätdata på datorn.

Till de mest kända tillverkarna av CO2-mätare hör Chauvin Arnoux, Extech, Fluke, Komerci, TFA, VOLTCRAFT, Vernier, Ebro, Rotronic och Testo.

Vad är ett koldioxidmätare till nytta?

Extech CO2

I genomsnitt har utomhusluft en CO2-halt på ca 400 ppm. Måttenheten ppm står för ”parts per million” och anger antalet delar per en miljon. Ökad CO2-koncentration inomhus och i uppehållsrum anses tyda på otillräcklig ventilation. Gasen sprids snabbt i dåligt ventilerade utrymmen. Över ett gränsvärde på 1000 ppm kan vi se inomhusluft som förbrukad. Ju fler människor som befinner sig i ett rum, desto snabbare ökar den mängd koldioxid som vi sedan registrerar i form av oangenäma avgaser.

För kroppen är det för mycket koldioxid, eftersom det redan vid låg koncentration hindrar syreupptagningen i lungorna. Redan vid en koncentration på mer än 800 ppm försämras välbefinnandet. De möjliga konsekvenserna av den tjocka luften är bristande uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. Med CO2-kniven hittar du rätt tidpunkt för att vädra, t.ex. genom frisklufttillförsel genom att öppna fönstret.

Även för industriell användning är handmätapparaten mycket bra. Utrustning och utrustning som är beroende av frisklufttillförsel kan kalibreras och ventileras efter behov genom riktad CO2-mätning. Mätinstrument spelar en viktig roll när det gäller att ställa in anläggningar som själva producerar koldioxid. De ska också tillämpas vid lagring och transport av koldioxid och torris, kontroll av utsläpp och miljöriskbedömning.

Därför bör du fastställa koldioxidkoncentrationen

Det finns ett antal skäl som talar för koldioxidövervakning inom företag, offentliga och privata områden.

I kontor, utbildnings- och seminarierum, hus, verkstäder och produktionshallar är koldioxid en vanlig produktivitetshämmare. Ökad koldioxidhalt leder till att många människor får mindre uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och trötthet. Följden av sådana störningar är ofta en minskning av den allmänna prestationerna och i slutändan av den personliga produktiviteten. Effekter på människors hälsa kan leda till Sick Building Syndrome SBS med spänningar, irriterade slemhinnor och huvudvärk.

Vid hög koncentration kan C02 leda till medvetslöshet vid inandning. Gas är tyngre än luft och koncentrerad till markdjupgående. Detta kan till exempel bli problematiskt i jordbrukssilor eller bilverkstäder.

Registrering och registrering av koldioxidvärden är viktigt vid installation, kontroll och underhåll av ventilationsanläggningar. Regelbunden uppföljning säkerställer en kontrollerad drift med lämplig luftväxling och god hygien.

Inom ramen för kontrollerad ventilation bidrar mätning av koldioxidvärden till energieffektiv rumsklimatsättning och fastighetsautomation. Mätresultaten används som grund för programmering av automatiska ventilationsanläggningar som ventilerat rum beroende på den faktiska arbetshastigheten, sparar pengar när det behövs.

Inom kommersiella anläggningar är iakttagandet av CO2-gränsvärden ofta produktionsavgörande. Rutinmässig bestämning av koldioxidvärden förebygger smygande CO2-övermättnad av industri- eller jordbruksanläggningar. En kontinuerlig övervakning av koldioxidkoncentrationen tar också över CO2-detektorer, som kan installeras i alla rum.

Hur fungerar en CO2-mätare?

De flesta CO2-rumsluftmätare använder infrarött ljus för mätning av CO2-mängden. Koldioxid har förmågan att absorbera infraröd strålning på ett visst sätt. IR-sensorn i CO2-mätkammaren fastställer hur mycket av det infraröda ljuset som ljuskällan tillfört absorberas av gasen. Den återstående ljusintensiteten används för att bestämma gaskoncentrationsvärdet.

Förutom enheter med inbyggd rumsluftgivare eller utbytbar kabelgivare finns det modeller med trådlös Bluetooth-givare, NFC-givare och smarta givare med smartphone-hantering.

Mätarna är kalibrerade på fabriken. En manuell eller automatisk kalibreringsfunktion förhindrar nollpunktsavvikelse från sensorn. På vissa modeller behövs en kalibreringssats för kalibrering.

CO2-varnare

was skiljer en CO2-mätare från en CO-varnare?

Koldioxidmätare visar mängden koldioxid och andra klimatrelevanta parametrar. För bestämning av en ökad koncentration av kolmonoxid i rumsluften, använd en kolmonoxid-detektor, kort CO-detektor. Dessa enheter varnar personer för läckande kolmonoxid och minimerar därmed risken för kolmonoxidförgiftning. Mycket giftig kolmonoxid uppstår vid förbränningsprocesser, t.ex. i värmesystem, och är luktfri, osynlig och smaklös.

Viktiga urvalskriterier för CO2-mätare

När du köper en mätare, var noga med följande:

Mätfunktioner eller mätstorheter

Med hjälp av produktbeskrivningen får du reda på vilka sensorer som finns för diagnos av luftegenskaperna. 3-i-1-enheter visar förutom koldioxidkoncentrationen även den relativa luftfuktigheten och temperaturen. 5-i-1-enheter mäter också lufthastighet, lufttryck eller daggpunkt beroende på modell. Enheter med datalogger eller inspelningsfunktion för långtidsövervakning av CO2-innehållet, temperatur och fukt håller testresultat med tidsstämpel i mätvärdesminnet.
 

Spänningsförsörjning

Strömförsörjningen sker via nätadapter, batterier eller uppladdningsbara batterier. Se efter den angivna kabellängden. Praktiskt för att spara batteri är en automatisk avstängning när den inte används.

Mätområde

Mätområdet anger inom vilken bandbredd detektorn kan bestämma mätresultat, såsom CO2-halten.

Responstid

Den angivna svarstiden anger hur snabbt sensorn i givaren registrerar en ändring.

Användningsområden

Användningsområdet anger de väderleksförhållanden som är tillåtna för enheten, såsom temperaturområde och maximal luftfuktighet.

Noggrannhet

För en högkvalitativ mätning gäller det noggrannheten. Med hjälp av mätnoggrannheten i procent får du reda på hur mycket procent det uppmätta resultatet kan avvika från det verkliga värdet maximalt. Ju mindre %-indikation en mätare, desto exaktare mäter enheten.

Upplösning

Upplösningen anger stegbredden och därmed den minsta märkbara mätvärdesskillnaden, till exempel 1 ppm. Ju högre upplösning, desto exaktare mätningar.

Visning

Viktigt är en stor, lättläst och upplyst display. Funktioner som färgindikatorer, inställbara larm och visning av datum och tid samt loggning och lagring av mätvärden förenklar hanteringen av rumsluftmätaren.