Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

   

  Transformatorer: Transformera elektrisk växelspänning

  • Vad är en transformator?

  • Varför kräver transformatorerna på grund av detta?

  • Hur fungerar en transformator?

  • Vad är skillnaden mellan nättransformator och nätenhet?

  • Vad är en elektronisk transformator?

  • Vilka typer av transformatorer finns hos Conrad?

  • FAQ ßÇ” hã frågor som ställts om transformatorer

  • Kort och gott:

   

  Vad är en transformator?

  En klassisk transformator används för att transformera en elektrisk växelspänning mikron (Primã ñrspänning)mikron till en annan växelspänning (sekundã ů rspänning)mikroner.

  De olika ãůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů . Fackmann talar här om Inerã galvanisk galvanisk separering mellan olika slag: Prlãůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. .

  I det enklaste fallet består en transformator av Inerů Primã ñlo, en iskärna och en sekundã ñrspol. De två spolarna består vardera av en lindning av koppartråd försedd med ett lackskikt för isolering.

  Nättransformator

  Transformator med väl synlig separat lplã o olika (P) och sekundÃO ñlningsspole (s).

  Kopplingsschema på en nättransformatorer

  Nättransformator med 9 V och 12 V utgångsspänning.

  Beroende på tolkning och användning kan sekunã vara lägre, lika hög eller hã från deras höjd med primlã kan bli betydligt lägre än primlã.

  Ã "Rpã" beräknas ge den utgångsspänning "ãão "ge nom widzes ã ízlzes" (antal lindningar)ão mellan Primã ír- och sekundão ão "gr". Wieflermikron effekt ãrden transformator kan bära den beror på den använda koppartråden. .

  Zurã spännhylsor uppvisar nnen snerna Primã värde och även sekundvärden. På så sätt kan en nättransformator med en sekundã dra ut olika höga spänningar.

   

  Varför kräver transformatorerna på grund av detta?

  För Leistão leverenning

  Jeãos mer ström ãos en ledare flyg från ÃO, destino ã från senare är förlusterna från denna ledning.

  Grunden dafÃFÃIR är ledarens motstånd. För att minska denna Ledningförlust ... . Detta görs dock inte, eftersom ledningarna på grund av det höga materialbehovet blir mycket snabbare kommer att bli till dyrt för dem.

  Det är bättre att före ÃO œberberanvändning föröka spänningen med hjälp av en transformator till förlår ů . Det är precis vad som görs i praktiken och det är anledningen till att warumão œberlandledningarna kan arbeta med extremt ihåliga mikroner spänningar från flera tusen Volt.

  Med hjälp av formeln är situationen något stlã:
  P = U x i ão
  om spänningen (U) i kraftverket omvandlas till faktorn 1.000 för en lika stor effekt (P) blir strömmen (i) en faktor på 1.000 zur-enheten.

  Den förlusteffekt som beräknas med formeln P = IÂ▓ x R (strömÂx ledningsmotstånd) är endast 1/1.000.000 av värdet utan omvandling. Det betyder att elektrisk energi går tvärs över hela landet.

  På Dãã ãos snersida Koner kommer omvandlats till Inspännhylsor och transformatorstationer Koner Högle-spänning från flera tusen Volt till en FÃO dstilla-ny ã: Från 230 000 Volt till nästa slutenhet från V mikron.

  Ãœberlandledning

  Ãœberlandsledningar drivs med 10.000 V till 380.000 V.

   

  För spänningsanpassning

  Nätadapter

  Transformatorer används även i nätenheter.

  Frião rão lampor, värgerã ão ño, elverktyg eller KÃO zle ão "e ão blir försörjningsspänningen från 230 Vãs perfekt.

  Tack vare den höga spänningen ÂÂkrasse blir nämligen HauselektroclÂÂÂkommer-ß euro ×dÃindnneß uppnås till fullo tack vare R-ledningarna på 1,5 till 2,5 mmÂ▓.

  Flitão ão ão ão ão ão ño o, enheter, datorer, skrivare och andra Kleigerlão ão ão ão ão ñe 230 är dock spänningen på V alldeles för hög.

  Därför använder FÃFÃFÃE 25r. den nya spännhylsor för att kunna användas till de olika Half-transformatorerna.

  Denna ã från leverera från leverera "den snnen entwederloner inbyggda i Gerã ã ã aggregatet "leverera" eller "auchleverera externt" mellan Gerã ñt och Nätkontakte integrerades i strömnätet i den nationella strömkabeln.

   

  För signalÃgäller för tyfning

  Om signaler från Kalternativ till en annan krets ska kunna överföras till en annan krets, används AEbangripet transformatorer eller rättare sagt Ãœberssändare. Klassiskt exempel dafÃ25r är Eineão LJUSORGEL .

  Denna Klevererar Tonsignal , denna ã till högtalarutgången k. "den nya e-kontakten Tyristore "Tyristore" uppfyller även de enheter som kan styra ljuset i takt med musiken. .

  Denna KIV-lampor från Lalle Koner är dock direkt Ke Kbassäng med 230 V-Nätmikroner. Det är dock inte lã ssig att den potentiella framtida 25CK blir 25pl.de kan bli din stereo. Man måste ã uppfyller inemikroner galvanisk separering.

  Därför kopplas Impuls från högtalarutgången ã__LW_AT__ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů Denna producerades sedan sekundã ñrspol skapar sedan Impulse frÃE-effekten från lamporna.

  Ljusorgelmodul

  Den svarta block på vänstra sidan av kretskortet är porstœubersändaren.

   

  Hur fungerar en transformator

  Uppbyggnaden av denna separeringstransformatorer visar funktionsprincipen på ett tydligt sätt.

  Om an der D8KIl spole på primlãůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů . Diossis Magnetfältsmätare blir vomãs glasskärna 25blir och kommer först. .

  I det korta ögonblicket, då ploner Primã ñlo är det magnetiska fältet som kommer att byggas upp, ökar magnetmagnetfält ã ã "Rökning noll till maximum". Med denna Momentprodus genererar sekundln "sekundso"-spänningen in "Inerã Impulstopp" (inducerar).

  WpzÃrde man till Primã ñetzle inemikroner LittungãanslutstÃO alferar med stlydalmåste "för el en rejäl effekt" som inte fän uppstår. På så sätt kan sekundã "spole auÃO-medborgare inte längre mäta ytterligare spänningar gentemot den korta Intaltimpulsã.

  Anledningen till dafÃO är den dsalf.effekten, dassã "cpole ů" ger endast en spänning om ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů . Deshalvmikroner fungerar inte transformatorer med likspänning. Den passar till den nya KÃinstalassen med EERKoner-spänningsförändringar.  werden.

  Inerã sinus-växelspänning , t.ex. från grund av följande: Från den effektfulla elnätet,kan den aktuella Spänningsvärdet sinus  mellan de två främsta värdena sinus och därefter. Demzlã ã ño ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů . På så sätt kan sekundã ñle mikroner permanent ge en sekundã dem.

  Som alternativ till växelspänning ã från ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/ ů/

   

  Vad är Skilldemellan nättransformator och nätenhet?

  En nättransformator matas fram till den här ã Primã ů sidor med en växelspänning ů (till exempel 230 V från motsvarande ã "pfétézes") och levererar en växelspänning ů till den ů sekundã "exi" till en av sin egen typ angiven hã ů he ů 12 V t.ex. Beroende på tolkning är transformatorer ãr25r den här enheten eller äger eventuella efterföljande ã Terminalenheter "Terminaleventuell" mot de nödvändiga anslutningframtida möjligheterna.

  Denna Bygg-nätenhet Age kan även drivas med en växelspänning, men innehåller förutom nättransformatorn även en likriktare (BGR) och en silkondensator (C). Därför levererar Nätenheterna ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. För att utgångsspänningen vid olika belastning alltid ska vara lika hög är många nätenheter dessutom ã ã med en spänningsstabilisering leverera.

  Nättransformator och nätenhet

  Nättransformator (övre bilden) och nätenhet (undre bilden).

   

  Vad är Ineventuella elektroniska transformatorer?

  Elektronisk halogentransformator

  Denna transformator med 70 W är 11 x 5,5 x 3,5 cm liten och 120 g lätt.

  Vid den i Tyskland José ÃO 25sljuden nätspänning på 230 V/50 Hz ã ã producerades ã i "zwerk pro sekunde 50 sinusvåg". Detta är ju ganska snabbt om spänningen och därmed även strömriktningen per Sekundärs 100 gånger omvända effekt.

  I elektroniken är dock frekvensen frånmikroner 50 Hz oändligt långsam. För att kunna transformera spänningar med hög effekt behövs därför stora transformatorer, tjocka och tunga transformatorer.

  Omlite material, vikt, plats och pengar därigenom sparas, har kommit fine utvecklare till idén att fjärrstyra transformatorer mycket snabbare. anzusteuern. Till detta behöver man InurBs från nätspänning 230 VKIs KIrons Ki kan göra denna till en "IA"-effekt.

  Denna likspänning ansluts med en KIs elektroniska omkopplare Koner till den 25000 den 25000 den nya frekvensen frånmikroner från Herzã till Primã. I en transformatorer.mikron 

  Eftersom denna transformator sedan arbetar med en viktig ã "tillbaka" från förheren frekvens mikron, är erã vid samma effekt betydligt mindre, lättare och kostnadseffektivare än sin långsamma partner från 50 Hz-gruppen.

  Praktisk implementering: SS
  den bistående kopplingsschemat visar i förenklad form det tekniska genomförandet Ines k. elektroniska transformatorer. ÃO denkan! Från BGR:s 230 V växelspänning omvandlar denna till en ny typ av likspänning till Hã från ungefär 320 V. Denna kondensatorer kan med hjälp av Icsido Koner (C1 och C2)ãůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. Var och en av de båda kondensatorerna lã ñdt på ca 160 V (halv likspänning).

  Den elektroniska omkopplaren (S1) och (S2) Keventuella kan styras så att endast en av de två Koner kan stängas. Skulle om fel skulle trotsalconer båda omkopplaren stänga ÃO , wÃO den 25rde genast den säkerhetskopie (SI) extlã ů zsen . .

  Om Dalternativ brytare (S1) sluts "Klã möjliga" möjliga (C2) den övre spolen "mikron" (Prilã spole du vill göra) från nättransformatorn (TR1) till den fulla driftsspänningen ãos. Calitizãlã dt är kondensatorn (C1) de olika strömbrytarna (S1) och nättransformatorn. Ink. denna fas flugÃO kan ge ström ãale från vänster till höger. .

  Kopplingsschema för en elektronisk transformator.

  Förenklad omkopplingsbild av en elektronisk transformator.

  Wentork (S1) öppen och (S2) stängd Kr. är, kan företaget Effekte-kondensator (C1) Koner till den fullständiga driftspänningen Â-ladda och dermikron-kondensator (C2) laddas ur. Strömmen från Primã ñsto "flygande nunů nunů" .

  Das__LW_AT__ů Kalömsesidiga Kalternativ Kalternativ" upprepar sig nu flera 10.000 gånger per sekund. På så sätt alstras den nedre spolen (Seklão ño)sekunden spänningen (12 V) den anslutna mikron (L) dem.

   

  Vilka typer av transformatorer finns hos Conrad?

  Nättransformatorer

  Nättransformator

  Klassisk nättransformator med FuÃO-vinkelplåt.

  Nättransformatorer eller nättransformatorer används för att konvertera denna 230 V-nätspänning till en FÃO ñt lämplig spänning de från din egen.

  Därmed är transformatorerna avwederdärigenom direkt inrymde till respektive Gerã ã ã angiven ytterligare eller Ineventuella enheter från den externa nätenheten eventuella eller in Inemmikron eventuella ytterligare enheter.

  F25Ãr industriella applikationer kan även användas till nättransformatorer som kan driva ingångsspänningar på 400 V eller mer från alla möjliga ã.

  Valet av den lämpliga transformatorn bör förutom den här Effekte: Primã värde gr- och sekundÃO o måste även den Effekte ã, som transformatorn måste uppvisa.

  F25Ãr Ainã 12 V-nätenhet med max 3 Aã kan man grovt tillhra transformatorn med följande formel:

  12 V x 3 A = 36 VA x faktor 1,4 = 50 VA

  På grund av faktor 1,4 har nätttransformatorn beige Belastning B.Ki Inecuns kapacitet på ca 70 %. På så sätt blir den även långvard Maximallasthärigenom inte ÃPblir den. .

  Till nättransformatorerna
   

  Skyddstransformatorer:

  I förbindelse med MITKRANSFORMATOR k. ã ů miljoner kvarstår dock beteckningen Dů säkerhetstransformator eventuella åtgärder eller auchroni skyddstransformator .

  Dessa transformatorer erfÃO 25llenãos särskilda säkerhetstekniska prestanda ãos och lägre villkor för PrÃO sorter.

  Därmed är den Internt säkringÃO:s enheter kortslutningssäker eller delvis kortslutningssäker k. och har ineãů. .

  Därmed är det säkerställt att även eventuella ytterligare e-förbindelser från Primã ã ã ã ã o och sekundã o gr-ströme eventuella.

  Dessutom är säkerhetstransformatorer ofta med säkerhetsanordningar Keventuella  eller mikroner säkrande mikroner.

  Säkerhetstransformator

  Säkerhetstransformator med skyddshã use och säkringar.

  Till skyddstransformatorer
   

  Kontrolltransformatorer

  Styrtransformator

  Kontrolltransformatorer används inom industrin.

  Kontrolltransformatorer eventuella kommer att användas i denna eventuella energie- och automatiseringsteknik  samt Krimmikroner från denna.

  Kontrolltransformatorer lã ñlisten o listen möjliga ã möjliga leverans från olika möjliga skatte- och hjälpströmkretsar ů och tack vare ů anpassningar till elnätet på plats ů

  I och med att "R"s är "R"-händelsen kommer denna kortslutningsström i styrpriset att begränsas av den nya ã till ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. .

  Till styrtransformatorer
   

  Transformatorer för kompakta nätenheter

  Kompaktnätstransformatorer kan bli mer än bara ã från ů "ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. .

  Zlã ñich mikron till transformatorn är även ytterligare sno likriktare och laddnings-elektrolytkondensator ã i hã ñuse.

  Därmed levererar Kompaktnätdel-Transformatormikroner inte växelspänning, utan INEÂ likspänning mikroner.

  Beiãs kompakttransformatorer till den experimente (se bild) kan olika växelspänningsanslutningen tas med till aur-enheter.

  Användaren kan sedan själv bestämma om han vill använda den interna likriktare ã och denna laddnings-Elektrolytkondensator ã Använddärefter.

  Transformator för kompakt nätaggregat

  Kompaktnätdel-transformatorer är också perfekt för experimentering.

  Till transformatorer för kompakta nätenheter
   

  Kretskortstransformatorer

  Kretskortstransformator med fästband från sidan.

  Kretskortstransformatorer eller kretskortstransformatorer kan företrädesvis användas som nättransformatorer med den stora Kleigerlão ñes de skulle inte ha någon för stor energiefterfrågan.

  Transformatorerna är Ink. plast-Gehã ãse Inste och har därefter den 25pÃO den från den. . Det gör dem perfekta för en montering på kretskort.

  Beů den lilla Kretskorttransformatorn ůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů . Beãrão "Adalão Trafike" är oftast ytterligare rons till "Lazo ñigo", med vars hjälp transformatorn kan skruvas fast på kretskortet.

  Vid der Docktransformatorer kan du följaktligen välja rätt prinfos ão elektriska värden: Prilão ño Mr. o och sekundã ñige. Dessutom måste du ange ström eller effekt och även komma ner på din anslutningsbain sekunden.

  Om kretskortstransformatorer
   

  Halogentransformatorer

  Halogentransformatorer  har tidigare använt spänningsförsörjningen för lågvoltshalogenlampor Kl.

  Transformatorerna var tidigare alfre de fysiska transformatorerna Koner zmiploner Primã br fra- och sekundã ãrlindningar frpl. Detta gjorde dem mycket klumpiga, svåra och kostsamma.

  Under tiden erbjuds Halogattransformatorer aldärmed elektroniska transformatorer, som även betydligt lättare kan byggas in denna.

  Om du ersätter dessa halogenlampor mot energisnåla LED-lampor kan det bli problem med vissa elektroniska transformatorer.

  Tack vare den lilla driftström från LED-lamporna kan kanske den lägsta belastningen från vissa elektroniska transformatorer som gör att man inte längre uppnår R-ã på grund av denna typ av lampor.

  Elektronisk halogentransformator

  Den slanka konstruktionen ger ett dolt inmontering på grund av konstruktionen.

  Till halogentransformatorer
   

  Ringtransformatorer

  Ringtransformator

  Den runda formen ger fördelar men också mer kostnader.

  Tack vare Koner Cirrundl karosseri BLOCKBATTERI ringkärntransformatorer en bättre verkningsgrad för de 25-150 Block-transformatorerna. Även dasã magnetiskt Streufer kan göras betydligt mindre.

  Det är också anledningen till att warumÂ-kärntransformatorer kan byggas in i HiFi-anläggningar Koner.

  Ytterligare fördelar är den här Lazone låga rumsbehovet , Inů den minskade vikten ů och lika gott som Koner inga Brumm-Gerã ů. .

  Likväl är den stora kostnaden för denna produktion betydligt hã betyder också för tillverkaren, vilket gör transformatorerna också dyrare.

  Effektstark ringkärntransformatorer betingad av detta behöver en inkopplingsströmbegränsare ã i form av PTCs.

  Till transformatorer med ringkärna
   

  Förkopplingstransformatorer

  Förkopplingstransformatorer Brony kommer att tjäna spänningsanpassning . .

  Det kan hända om till exempel en amerikansk fre 110 V/60 Hz är konstruerad för att använda den frittsstrivara 230 V/10 Hz till 50 V/ Hz mikron till det europeiska elnätet.

  Ballasttransformatorer ã ño nders men endast Spänningsungfre k. inte nätfrekvensen.

  Detta är dock ganska okritiskt i de flesta fall.

  För att förkopplingstransformatorer ska kunna användas individuellt kan kã från vissa Gerã värde måste denna Ingångsspänninge bli omvandlad till denna utgångsspänning individuellt.  werden.

  Ballast-transformator

  Förkopplingsdon transformator med ã ñas och passande nätkontakter.

  Till förkopplingstransformatorer
   

  Reglertransformatorer, reglertransformatorer

  En strell-/regleringstransformator ger individuella utgångsspänningar.

  Halster- eller regleringstranformatorer kan i första hand användas i Drons mät- och reglerteknik , Invägen ElektroniKaboren och Immikroner Serviceområde Â.

  Med dessa transformatorer kan alla utgångsspänningen från 230 V/50 Hz variera beroende på typ. Till detta kan den med Inemã vridbara slipkontakt mikron från en stegvis plepkontakt från en transformationsberoende plepberoende från transformatorspolen göra utgångsspänningen inställd.

  Sålunda kan du mycket lätt fastställa hur t.ex. den anslutna TV-Gerã ñi.o "Spänningsfluktuationerna vid ingången kan variera mellan olika enheter".

  Transformatorerna kã "nnen alfre eventuella Spartransfo Balie" med endast en lindation Koner utan galvanisk separering (se skisse i bild)Keventuella eller alzrone RegeltransformatorKeventuella med två lindningar.

  Till stoper-/reglertransformatorer
   

  Spartransformatorer

  INKEG Spartransformator mikron består i regel av en spole som uppvisar den fluÃs utgångsspänning en eller flera anttoner.

  Spartransformatorer används företrädesvis när ingångs- och utgångsspänningen ligger mycket nära varandra.

  För med en spartransformator transformeras endast denna differens spänningsdifferens mellan differens in- och utgång.

  IneKeventuella galvanisk separering mellan denna eventuell ingångs- och utgångsspänning är inte tillgänglig hos en SpartransformatorKalternativ.

  Spartransformator

  Spartransformatorer kommer med bara en enda lindning.

  Till spartransformatorer
   

  Laboratorietransformatorer

  Isolertransformator

  Laboratorietransformator med reglering och galvanisk separering.

  LaboratorratorTrafosmikron kommer att användas i utvecklings-, service- eller reparationsarbeten med elektroniska kopplingsserungen.

  Umlão "Lundão" och de ersatta mätarã "vill bli möjliga ão "möjliga strömlã" vill förhindra detta måste den koppling eller det tal du arbetar med vara skild från eventuella nya nättoner. Dietsemikron galvanisk separering kan komma från den 25ber Inenã Separationstransformator ão till vilken denna blir reparerad Gerã måste anslutas.

  Separationstransformatorer kan antingen komma Ine Â-beständiga utgångsspänning eller den kan ställas in individuellt. I det här fallet talar man om InemÂ-regleringstransformator .

  På grund av den galvaniska separationen från elnätet Separationstransformatorer på utgången ingen skyddsledarkontakt eller är till Kallerã inte anslutna till utgången av skyddsledaren.

  Viktigt: SS
  derhere Separatransformator here måste alltid inedäremellan från förlyds Sphere Sphere mikron anslutna Gerã ů t mikron.

  Till transformatorer till laboratorielaboratorier
   

  Ela-transformatorer

  Driften frånmikroner flera högtalare emellan eventuella komponenter från Verstã ñekeranläggning mikron är kritisk, eftersom högtalare inte så enkelt kopplas samman med varandra så att lankarester kan nna på grund av att dina enheter är beroende av varandra. Men Inã ã "tillbaka" från den ffentliga bergen du vill göra, men i restauranger eller hotell kan denna samtidig drift av flera högtalare kan ofta krävas.

  Här hjälper ELA-transformatorer eller ELA-ÃO œbertransf.ã Amale utgång från Verstã ñmers ansluts en ELA-transformator mikron som har samma anslutningsvärden som en högtalarlåda på framsidan.

  Signalerna från Verstã ñmers (musik eller tal) omvandlas nu till sekundã fras på ELA-transformatorns hemsida (100 V).

  Med denna differens högtalare Inernã (LS1 - LS4) Speakerockså ELA-transformatorn används som omvandlar de höga impulserna på 100 V-ledningen till Eineugen FÃR till högtalaren trigger ã.

  "På den 100 V-linjen kã kan flera ELA-transformatorer nnen med den åtföljande ã/ sammankopplas utan problem Ě komponenter kan därmed anslutas parallellt med denna. Självã långa ledningar mellan högtalare och Verstã ñker emellan spelar nu inte längre någon roll.

  Ela-transformator

  Med ELA-transformatorer kan ã på så sätt användas flera högtalare.

  Om ELA-transformatorer
   

  Ãstœssändare

  Ãstœssändare

  När det gäller ÃO œberrberger handlar det mer om signalkvalitet são ñt än om prestanda.

  Ãœuters fungerar ãoe den första Linie som transformatorer.

  Men till skillnad från transformatorerna mÃinste pÃstoner kan inte transformera en groÃofomens effekter till angiven frekvens mikron.

  Tvärtom!
  Kunna föra in B.ãrblir ssändare till den 25pÃO till den 25000 mikrofoner som en olika frekvensspektrumsensor till lã. Der Mikrofonströmkrets Koner och der ã "Rkströmscirkel Krekã! Blir därmed inte elektriskt förbundna med varandra (galvanisk separering).

  Men även Inã nätdelar eller in der derã HF- eller digital teknik ãœbertransf ltig användas. Här nämns segroner pulstransformatorer och de kommer inte vara så bredbandiga ãœbertrageringsfrekvens mikron.

  Till de andra
   

  FAQ ßÇ” hã frågor som ställts om transformatorer

  Varför brummar vissa nättransformatorer?

  När en transformator brummar, hã är RT man en mekanisk svängning av transformatorn i nätfrekvensen 50 Hz. Ofta är det bara på grund av obekväma förhållanden på grund av förutspstiga behov som transformatorns bröllor kan komma upp på marknaden. Om en transformator fÃO monterar ett lågvolts-lampsystem på mellantak eller träpaneler, då blir det inte tydligare att resonanskister på grund av att brödet ger betydligt bättre rinnen.

  Varför uttrycks tjänsten i VA?

  Eftersom en transformator på grund av sin kopparspole är en induktiv belastning anges effekten i volt x ampere (VA) och inte i watt.

  Kan man dimma transformatorer?

  Grundläggande sã kan ju anges om dimmern anger effekten i VA. Dessa dimmer är fÃl. De kommer konventionella transformatorer med spolar. Om effekten av dimmern är angiven i watt (W) är denna dimmer endast lämplig för den José Custr. Elektroniska transformatorer mÃPat med en fasintervalldimmer. Dessa dimmer är antingen märkt "ß" euro ×FÃF bli "digitala transformatorer" och "ß" kommer att visas på förpackningen.

  Kan man koppla spolar i en transformator parallellt eller i rad?

  Om en transformator har två identiska sekundã ñ. då behövs det inte några samtidiga sammankoppla spolar till förspänning förlanden i en serie eller till förlanden av elnätet. Vid anslutning av uttrycklã måste man dock vara uppmärksam på fasläget och koppla samman de rätta anslutningsenheter.

  Varför består en transformator av en högt vilken José Custós järn?

  För transformatorer till kraftnät sätts dynamoplåt (plåt av en järn-/kisellegering) ihop till transformatorkärna. För att undvika förluster på grund av ryggstress på grund av att man har en transformator är tunnerna isolerade från varandra. Om isoleringen skulle vara skadad på ett ställe, skulle det leda till en avsevärd ökning av företagets avkastning på det berörda området.

  Vad skiljer sig prilã från sekundlíã?mikro 

  Stlã ñrpo har en dÃO pynta tråd med många olika vindningar. Exakta trådvärden uppfyller kraven för "lã ñe" och vindvärdet är beroende av den prestanda som transformatorn måste bära från olika krav. Det exakta antalet varv är beroende av den spänning som måste skapas på sekundärnivå. Trådstlorna är frbstllade av den el som ska produceras.

   

  Kort och gott:

  Transformatorer omvandlar ström till ström på magnetfält och magnetfält. Men det gör de så bra att de på ett mycket bra sätt har bevrat sig på de mest skiftande teknikområden på 100 år sedan.

  Tack vare den relativt enkla utformningen, användningen av robusta material och avsaknaden av komponenter som är rörliga mekaniskt, är transformatorerna extremt lättskött och långlivad. Under förutsättning att de används inom de gränser som anges i de tekniska uppgifterna.

  Snogoner dessa enkla och problemfria egenskaper kan utvecklare och ingenjörer idag "pri" otroligt. Därför finns det även i de senaste Gerã o, Masale ã och anläggningar fortfarande beundransade transformatorer.

  Nätenhet för spärromvandlare

  Modern nätadapter med transformatorer och ÃISœbertrare (med gul rand).

  För nättransformatorer