Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Sensorer: Användbara små hjälpmedel inom industri, forskning eller vardag

  Sensorer är knappast borttänksamma, vare sig det gäller industri, forskning eller vårt dagliga liv. De samlar in data som kan tas upp och utvärderas med hjälp av mätteknik. Mångfalden av sensorer är mycket stor. Vilka typer av sensorer som finns och hur de fungerar får du reda på i vår guide.

  • Was är sensorer?

  • Was kan mäta sensorer?

  • Mätprinciper för sensorer

  • Användningsområden för sensorer

  • Vårt praktiska tips: Integrera en programvara

  • FAQ - vanliga frågor om sensorer

  Användningsexempel från fält- och processteknik

   

  Was är sensorer?

  Oavsett om det gäller termometrar, övervakningskameror, rökdetektorer, blodtrycksmätare eller värme - sensorer möter oss nästan överallt i vardagen. Termen sensor avleds från det latinska verbet sentire och betyder så mycket som ”observerad”, ”uppfattas”, ”känna”. Uppgiften som sensor kan åskådliggörs med den mänskliga betydelsen: Bildligt talat kan den se händelser från omgivningen, känna av, lukta, lukta och smaka. I praktiken är sensorer tekniska komponenter som används för att registrera fysiska, kemiska och biologiska storlekar och därmed göra dem mätbara. De uppmätta värdena omvandlas till en elektrisk signal och vidarebefordras till ett databehandlingssystem för analys.

  I vår e-butik hittar du förutom sensorer av olika slag sensortillbehör, som fästsystem och plasthölje samt säkerhetskomponenter, till exempel fotoceller och säkerhetsrelä.

   

  Was kan mäta sensorer?

  Sensorer kan registrera fysiska, kemiska och biologiska mätstorheter. Sensorer som mäter fysiska egenskaper omfattar till exempel tryckgivare som kan mäta stationära tryck, tryckskillnader och tryckvariationer, samt rörelsesensorer och PIR-sensorer som vanligtvis är installerade i rörelsedetektorer. PIR-sensorer registrerar endast förändringar i temperatur och kan därmed skiljas från temperatursensorer. En temperaturgivare mäter temperaturen konstant - oavsett om den ändras eller inte. Elektriska storlekar som ström, spänning och motstånd kan också mäta sensorer.

  Sensorer för registrering av kemiska storlekar mäter till exempel pH-värde, syrehalt eller jonstyrka. Denna grupp omfattar bland annat gassensorer som kan användas för att upptäcka gasformiga ämnen som metan, etanol, naturgas eller kolmonoxid. Slutligen registrerar sensorer även biologiska värden som puls, hjärnström och blodtryck.

   

  Mätprinciper för sensorer

  Sensorer fungerar enligt olika mät- eller verkprinciper. Kapacitiva sensorer registrerar data baserat på förändring av den elektriska kapaciteten hos en kondensator. Här kan man dra nytta av det faktum att kondensatorns elektriska kapacitet förändras med avståndet till dess elektroder. Detta kan leda till en mätbar storlek som t.ex. kan användas för avstånds- och tjockleksmätning. Därför finns det avståndsbrytare, avståndssensorer och avståndssensorer som baseras på den kapacitiva mätprincipen. Trycksensorer och fuktighetssensorer som mäter vatteninnehållet i ett medium kan också vara kapacitiva sensorer.

  I motsats till kapacitiv sensorteknik baseras den induktiva sensortekniken - som namnet antyder - på induktivitet. Induktiva givare arbetar med ett elektromagnetisk växelfält över en kopparspole som befinner sig i en kopplingspanel av ferrit. Närmar sig ett elektriskt ledande metallobjekt, blir magnetfältet deformerat eller dämpat. Det vill säga, svängningsamplituderna för virvelströmmar i magnetfältet förändras. Detta leder i sin tur till att spolens impedans ändras. Sensorn registrerar förändringen av svängningsamplituden och avger signalen om ett visst värde underskrids. Induktiva givare används för att identifiera metalliska eller magnetiska eller elektriskt ledande objekt och kan användas vid avståndsmätning. Eftersom de mäter beröringsfritt, spelar de framför allt en viktig roll i fråga om automatisering.

  Lutningssensor

  Lutningssensorer, som kan användas för att registrera lutningar i rummet eller stigningar i omgivningen, bygger ibland på induktiv sensorteknik. Det finns även kapacitiva lutningssensorer.

  De magnetiska sensorerna har större räckvidd än de induktiva sensorerna och utmärker sig genom ett litet format och samtidigt högt kopplingsavstånd. De kan användas universellt och kan kopplas beröringsfritt. Hall-sensorer (designefter den amerikanska fysikern Edwin Hall) baseras på den magnetiska mätprincipen och används för att visa och mäta magnetfält.

  Förutom kapacitiva, magnetiska och induktiva givare finns det optiska sensorer som kan registrera intensitet, färg och drifttid för ljus. De består av en ljuskälla som träffar ljuset och en ljusmottagare som utvärderar den inkommande signalen. Optiska sensorer har fördelen att elektriska eller magnetiska fält inte påverkar mätningen jämfört med kapacitiva, induktiva och magnetiska sensorer. De används ofta inom automatisering och i smartphones.

   

  Användningsområden för sensorer

  Radarrörelseindikator

  Sensorer möter oss i våra dagliga liv på många platser. Radarsensorer finns till exempel i automatiserade dörrar och en väsentlig del av radarbaserade parkeringssystem. Sensorn baseras på radarteknik: Sensorn släpper ut tusentals elektromagnetiska signaler per sekund och mäter tiden till det återkommande eko, kan den bestämma avståndet till omgivningen från en bil. Ultraljudssensorer används också i parkeringsavståndskontroller.

  Kopplingsur och husnummerbelysning är exempel på användning av ljussensorer. En ljussensor mäter ljusstyrkan i omgivningen och utlöser en speciell funktion när det aktuella värdet avviker från det avsedda värdet. Det kan till exempel vara att slå på ljuset vid tilltagande skymning. Accelerationssensorer mäter däremot vibrationer och acceleration av ett objekt. De används bland annat för att utlösa krockkuddar i motorfordon och i larmsystem. Särskilt inom teknik spelar accelerationssensorer en stor roll.

  Nivåsensorer är integrerade i kaffemaskiner, tvättmaskiner och diskmaskiner för att kontrollera vattenmängden och i förekommande fall varna om vattnet inte rinner ut eller om vattnet är för litet.

  Även inom industrin är sensorer oumbärliga. Just produktions- och logistikprocesserna automatiseras i allt högre grad, vilket gör att det verkar oundvikligt att använda sensorer. Nivåövervakningssensorer kan till exempel användas för att övervaka regnvattentankar, kompressortryckkärl, pannor och brunnar samt för att styra pumpar.

  Encoder registrerar roterande rörelser och visar sig vara användbar inom framför allt elektroteknik och elektronik. Den används för positionsbestämning, varvtalsmätning på roterande maskiner och vägmätning på löpande band. Sensorer finns också inom Chipkortteknik, som används av företag till exempel för tillträdeskontroll.

  Ett annat stort användningsområde är miljöteknik. Sensorer kan användas för att mäta utsläpp i kolkraftverk, t.ex. koldioxid, och pH i avloppsreningsverk eller floder. Sensorer används också för övervakning av dricksvatten, t.ex. klorhalten.

   

  Vårt praktiska tips: Integrera en programvara

  För styrning av mätteknik och sensorsystem, såväl som en enkel och snabb utvärdering av insamlade data, rekommenderas att en programvara integreras. Med det här alternativet kan du till exempel ändra trösklar eller registreringsintervall och skriva ut data i tabellform. Vissa versioner förbereder till och med data grafiskt i form av diagram.

   

  FAQ - vanliga frågor om sensorer

  Was skiljer mellan aktiva och passiva sensorer?

  Skillnaden mellan aktiva och passiva sensorer beror på om sensorerna som används för mätning behöver en elektrisk hjälpenergi eller inte. Aktiva sensorer kan generera oberoende spänning och behöver ingen extra energitillförsel utifrån, medan passiva sensorer inte klarar sig utan hjälpenergi.

  Behöver ICH en specifik kopplingsmodul för varje enskild sensor?

  Inte nödvändigtvis. I vår e-butik hittar du universella sensormoduler, som är kompatibla med många olika typer av sensorer och mätgivare.