Köpt oftast

  Meest gekocht

  Högst betygsatta produkter

  Best beoordeelde producten

  Rådgivare

  Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  Tråd, litzkablar och enkelledare: Anslut elektriska ledare med varandra

  • Vilka ledningar, ledare och ledare finns och vad används de till?

  • Vad bör man tänka på när man väljer ledare, ledare och enkelledare?

  Y-kopplingstråd finns i många färger och med olika tvärsnitt.

  För att öppna strömkretsar ska kunna förverkligas måste strömkällor och elförbrukare kopplas samman via elektriska ledare. I tekniken används för trådar, litztrådar och enkelledare. På grund av de många olika kraven finns de många olika utföranden. Tillsammans är de avsedda att ha så lite motstånd som möjligt och elektriskt isolerade utåt. En annan viktig användning av trådar är lindningarna av elektromagnetiska spolar och induktans.

   

  Vilka ledningar, ledare och ledare finns och vad används de till?

  • Trådarna är runda metallledare som på grund av det massiva tvärsnittet används för styv kabeldragning och installation. Om trådar böjs för ofta och för tätt, kan materialet bli uttröttat och spritt på balden.

  • Kablar, typmärkning ”Li”, består av många mycket tunna trådar som sammanförs till en ledare. Därför är litztrådar flexibla och kan användas för anslutningar mellan rörliga anslutningar. Dessutom kan de lätt dras i rör och kanaler.

  Tråd och litstråd finns både som enkelledare och flera ledare, t.ex. som tvillingledare eller flertrådig flatkabel.

  Tråd och linor för elektrisk koppling består i de flesta fall av koppar, eftersom detta material med 0,018 µO m mycket lågt specifikt motstånd och leder till 1:a Klass tillhör. Koppartrådar som används för dragning av elektroniska kretsar är vanligen förtennade. Dessa kan löda bättre.

  För interna kabeldragningar som är oåtkomliga från utsidan finns det även trådar utan isolering. Dessa används till exempel för jordanslutning, är därför spänningslösa och kan vid behov skyddas mot oavsiktlig kontakt och kortslutningar med isoleringsslang.

  Om tråden är avsedd för överföring av högfrekvent ström, är det fördelaktigt om denna är försilvrad, eftersom med tilltagande frekvens effekten tränger de ledande elektronerna bort från ledaren till ytan. Silver har en ännu lägre ledning som ger signaler som är avsedda att leda eller som inte får sändas, t.ex. Låg- eller högfrekvens, är utrustade med en EMV-effektiv skärmning.

  För isolering mot omgivningen och angränsande ledare är trådar och linor belagda med plast, vanligtvis PVC med olika färger, märkta med ”Y”. För användning särskilt inom industri och tillverkning samt utomhus finns det särskilt lämpligt isoleringsmaterial.

  Isoleringens material är infärgat så att de enskilda ledningarna i komplexa installationer och kabelinstallationer lätt kan spåras och kännas igen. För trådar som används i installationer eller i kopplingsskåp krävs av säkerhetsskäl vissa färger, till exempel grön-gul för skyddsledare PE, brun eller svart för fas L och blå för neutralledaren N .

  litzkablar

  Ledare finns i många färger.

  Kopparlacktråd

  Lindningstråd för spolar är överdragen med ett lackskikt för isolering, och den kallas därför ”kopparlacktråd”.

  Trådarna och trådarna tillverkas i olika diametrar. Den runda ytan av det tvärsnitt som ligger i intervallet mellan m² och 250 m² ska anges. Strömtätheten i en elektrisk ledare, mätt i A/m², bör inte överstiga ett maximalt värde så att den inte värms upp på ett otillåtet sätt. Den högsta tillåtna strömtätheten för kopparledare varierar mellan 1,2 och 6 A/m² beroende på användning och omgivningstemperatur. Maximal strömbelastning av ledare under normala omgivningsförhållanden är för respektive ledningstyp fastställd i standarderna din VDE 0298-4, din VDE 0276-603, din VDE 0276-620 och din VDE 0276-1000.

   

  Vad bör man tänka på när man väljer ledare, ledare och enkelledare?

  För nästan alla tekniska tillämpningar finns en passande typ av elektrisk ledning. De viktigaste urvalskriterierna ska fastställas med avseende på elbelastning, spänning och omgivningsförhållanden under drift. De tillåtna värdena anges tydligt i tillverkarens datablad. Ledare, kablar och enkelledare uppfyller RoHS-kraven.


  Exempel från praktiken:

  • För kabeldragning inom elektroniska apparater och kopplingsskåp lämpar sig vanliga Y-kopplingskablar och -ledare. För lödanslutningar bör förtennade enkelledare väljas. För skruv- och klämanslutningar måste trådändarna förses med trådhylsor. För dragningar med lindningsanslutningar finns speciella "Wire Wrap"-trådar.

  • Isoleringen av trådar, linor och kablar ska vara så konstruerad att den ligger långt över den nominella driftsspänningen. Provningsspänningen för ledningar från 50 V växel- och 120 V likspänning bör vara fem minuter vid 2.000 V.

  • Vid elinstallationer får enskilda trådar endast läggas i rör och slutna kabelkanaler. Infälld eller infälld montering är endast tillåten för installationsledningar. För att skydda mot att de högsta strömbelastningarna som anges i normerna överskrids ska lämpliga skyddsanordningar finnas i strömkretsar, dvs. Säkringar, är avsedda. Exempel: Chefer på 1,5 m² måste skyddas med 16 A, ledare på 2,5 m² med 20 A. Ledare och kablar för fas, neutral- och skyddsledare i en strömkrets ska ha samma tvärsnitt.

  • Kabel och tråd för användning i bilar utsätts för stora temperaturvariationer och måste därför vara lämpliga för ett område från -40 till över 100 0C
  • Fordonsledningar utsätts för höga temperaturer.

  • I industriella miljöer och tillverkningsområden är elektriska anläggningar och aggressiva medier som olja, fett, vattenånga osv. utsatta för UV-strålning utomhus. Isoleringen av den använda trådarna, trådarna och enkelledarna ska vara lämplig för sådana miljöförhållanden.

  • Särskilda krav ställs på tekniska anläggningar i säkerhetsrelaterade områden, t.ex. Hissar, dörrkontroll och brandlarm. Här måste de elektriska anslutningarna, och därmed även alla trådar och kablar, fungera en viss tid i händelse av brand. I brandfarliga områden bör halogenfria isoleringar användas.