Lödstation set digital Weller WE1010 Education Kit inkl. Lödspets

 • Artikelnr.: 1720500
 • Fabrikatsnr.: T0053298390
 • EAN: 4003019441891

Du LotexperteProfessionell, säkert och intiutiv: med Weller Education Kit kan studenter går snabbt och enkelt att lotexperten och klarar dina uppgifter inom kort tid. Det WE 1010 Education Kit innehåller den kraftfulla och lättanvända, digitala 70W W…

 • Artikelnr.: 1720500
 • Fabrikatsnr.: T0053298390
 • EAN: 4003019441891

Du LotexperteProfessionell, säkert och intiutiv: med Weller Education Kit kan studenter går snabbt och enkelt att lotexperten och klarar dina uppgifter inom kort tid. Det WE 1010 Education Kit innehåller den kraftfulla och lättanvända, digitala 70W W…

Faroangivelse

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@51f550bc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20196971[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Varning

Fara
Säkerhetsinstruktioner GHS / H-satser
 • H 317: Kan orsaka allergiska hudreaktioner
 • H 334: Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter
Säkerhetsinstruktioner GHS / P-satser
 • P 261: Andas inte in damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
 • P 280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
 • P 285: Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
 • P 302 +352: Vid kontakt med huden: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P 304 341: Inandning: Vid andningssvårigheter, flytta personen till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen
 • P 333 +313: Vid hudirritation eller utslag: Kontakta läkare.
 • P 403 +235: Förvaras på en väl ventilerad plats.

Faroangivelse

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@51f550bc[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image] cz.actum.core.entity.product.ProductImage@20196971[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-08-HAZARD_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Liknande produkter