Bosch Haushalt TASSIMO MY WAY 2 TAS6504 Kapselmaskin Vit, Svart inkl. avkalkare, One Touch, avtagbar bryggenheten

 • Artikelnr.: 2268695
 • Fabrikatsnr.: TAS6504
 • EAN: 4242005137169

Med den nya Tassimo MY WAY blir njutning en touch av personlig. Tack vare den individuella dryckesbryggningen kan du nu ställa in intensiteten, temperaturen och storleken på din favoritdryck helt efter din smak. Perfekt bryggning tack vare INTELLIBRE…

 • Artikelnr.: 2268695
 • Fabrikatsnr.: TAS6504
 • EAN: 4242005137169

Med den nya Tassimo MY WAY blir njutning en touch av personlig. Tack vare den individuella dryckesbryggningen kan du nu ställa in intensiteten, temperaturen och storleken på din favoritdryck helt efter din smak. Perfekt bryggning tack vare INTELLIBRE…

Faroangivelse

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@326895df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Varning

Observera
Säkerhetsinstruktioner GHS / H-satser
 • H 315: Irriterar huden
 • H 317: Kan orsaka allergiska hudreaktioner
 • H 319: Orsakar kraftig ögonirritation
 • H 335: Kan irritera andningsorganen
Säkerhetsinstruktioner GHS / P-satser
 • P 102: Förvaras utom räckhåll för barn.
 • P 301 +310: Vid förtäring: Kontakta giftinformationscentralen eller läkare.
 • P 302 +352: Vid kontakt med huden: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P 304 +340: Vid inandning: Ta frisk luft och vila i en ställning som underlättar andningen
 • P 305 +351 +338: Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går. Fortsätt att skölja
 • P 308 +313: Vid exponering eller annan påverkan: Sök läkare.

Faroangivelse

cz.actum.core.entity.product.ProductImage@326895df[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/sv/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]

Liknande produkter

Se och upptäck andra produkter från kategorin Kapselmaskin