Målet med REACH: att undvika risker.

EU: s kemikalieförordning REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier EC nr 1907/2006 trädde i kraft den 1 juni 2007. Den gäller direkt i alla EU-länder. Huvudsyftet med REACH-förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot eventuella kemiska risker. Det finns därför vissa registrerings- och informationsskyldigheter för leverantörskedjan.

Conrads tillkännagivande om REACH

Konsumentskydd är högsta prioritet hos Conrad. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, säkerhet och miljöskydd, därför sker regelbundna strikta kvalitetskontroller av alla artiklar i sortimentet. Naturligtvis inkluderar dessa också överensstämmelse med lagliga gränser för föroreningar.

Conrad är medveten om de skyldigheter som följer av denna förordning i EU. I detta sammanhang har Conrad avtalsenligt tvingat alla sina leverantörer att också uppfylla relevanta krav (som tillverkare eller distributörer). Conrad är inte skyldig att registrera ämnen och beredningar i enlighet med REACH-förordningen.

Som distributör hänvisar Conrad endast till informationen från respektive tillverkare/leverantör vid förmedling av information. Conrad ger ingen garanti för riktigheten i denna information.

REACH-information från våra leverantörer

Läs mer om REACH-information från våra leverantörer.

Skyldighet att tillhandahålla produktinformation i enlighet med artikel 33 i REACH-förordningen

Som distributör är Conrad skyldig enligt artikel 33 i förordningen att vidarebefordra all relevant information om ämnen från SVHC-listan, förutsatt att detta tillhandahålls av tillverkaren/leverantören.

Objektspecifika förfrågningar måste skickas via formuläret på följande sida med angivelse av artikelnummer/tillverkarnummer: help.conrad.se/hc/sv/requests/new

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) utökar ständigt sin SVHC-lista. Den aktuella SVHC-listan kan nås via följande länk:
echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Skyldighet att tillhandahålla information om beredningar i enlighet med artikel 31 i REACH-förordningen

Skyldigheten att tillhandahålla information om preparat (t.ex. sprayer, lim, färger etc.) uppfylls via säkerhetsdatabladet. Vi gör dessa säkerhetsdatablad tillgängliga online för gratis nedladdning, förutsatt att de tillhandahålls av tillverkaren/leverantören. Tillverkaren/leverantören ansvarar för de säkerhetsdatablad som lagras hos oss.

Mer information: echa.europa.eu