40 år av VOLTCRAFT - analys av vatten, luft och mark

Jordens yta består till 71 procent av vatten, men endast tre procent av detta är sötvatten. Av dessa tre procent är två tredjedelar inneslutna. Vi måste alltså ta väl hand om den återstående lilla delen. Elektroniska mätinstrument för övervakning av vattenkvaliteten är ett viktigt verktyg här. VOLTCRAFTs produktsortiment omfattar mätinstrument för vattenanalys, luftanalys och jordanalys för att övervaka och kontrollera vattenkvaliteten.

Skräddarsydda lösningar för praktiska tillämpningar och innovativ utveckling för användarvänlig drift möjliggör effektiv användning av produkterna.

 

Surt eller alkaliskt - bestämning av ph-värde

En viktig indikator på vattenkvaliteten är pH-värdet. Det behövs också ofta som ett basvärde för ytterligare mätningar (t.ex. klorhalt i simbassänger). pH-skalan sträcker sig från 0-14. pH-värde 7 kallas skalans neutrala punkt, intervallet 0-7 är det sura området och mellan 7-14 är det alkaliska eller basiska området. Användningsområdena sträcker sig från medicin, byggbranschen (t.ex. betongkvalitet), dammförvaltning, akvarier, simbassänger, testning av vattenkvalitet och laboratoriearbete till industriell produktion.

Produkter

Varför är konduktivitet så viktigt för att bestämma vattenkvaliteten?

Vattnets konduktivitet visar antalet ledande partiklar. Ju högre antal ledande partiklar, desto högre konduktivitet, vilket är en första indikation på att vattenprovet är förorenat. För att vara säker måste ytterligare tester av vattenkvaliteten utföras, eftersom en högre konduktivitet också kan orsakas av mineraler som inte är hälsofarliga. Konduktiviteten bestäms med hjälp av elektroder, en strömelektrod och en mätelektrod används för att mäta strömmen och uttrycka den i mikrosiemens per centimeter. Konduktiviteten ger också information om vattnets hårdhet: ju högre konduktivitet, desto högre vattenhårdhet.

Typiska konduktivitetsvärden:
Destillerat vatten 1 µS/ cm - 20 µS/ cm
Regnvatten 30 µS/ cm - 60 µS/ cm
Dricksvatten 100 µS/ cm - 1000 µS/ cm
Dricksvatten (gränsvärden) 2000 µS/cm

Produkter

Enkel bestämning av löst syre i vatten

Vid övervakning av vatten är syrehalten en särskilt viktig parameter, vilket är avgörande för fiskfyllda dammar. Ett första tecken på syrebrist, även utan elektroniska mätinstrument, är algtillväxten. I det här fallet måste en syremätning utföras i vattnet för att få en uppfattning om vattnets tillstånd. VOLTCRAFTs syrgasmätare är också ett värdefullt testinstrument för dammägare i privata trädgårdar för att kunna vidta åtgärder i rätt tid för syresättning.

Produkter

Kombinerade mätinstrument för vattenanalys

VOLTCRAFT erbjuder kombinerade mätinstrument för vattenanalys i många olika varianter, så att du alltid har rätt mätinstrument till hands. Tabellen nedan visar vilket mätinstrument som stöder vilka analysparametrar och vilket som är den optimala lösningen. Täck alla mätkrav med ett enda mätinstrument.

Produkter

Kombinerad mätutrustning i en överblick

Mätutrustning PH-värde Konduktivitet Syre Temperatur Upplösta partiklar (TDS) Saltinnehåll
VOLTCRAFT WM-500 ✓  — 
VOLTCRAFT KBM-100 ✓  — 
VOLTCRAFT PHT-200 ✓  —  —  —  — 
VOLTCRAFT KBM-600 ✓  —  —  — 
VOLTCRAFT KBM-80 ✓  —  —   
VOLTCRAFT KBM-90 —  — 

 

Mätning. Analysera. Att agera. Teknik för luft- och jordmätning från VOLTCRAFT.

Enkel bestämning av luftfuktighet och temperatur i luften

Viktiga kriterier för luftanalys är luftfuktighet och lufttemperatur. Praktiska handhållna enheter som kan registrera alla uppmätta variabler samtidigt sparar tid för mätning och analys. Luftfuktigheten i kontor, produktionshallar eller lagerlokaler får inte vara högre eller lägre än gränsvärdena. VOLTCRAFTs mätinstrument hjälper till att omedelbart inleda åtgärder för avfuktning eller befuktning och därmed säkerställa ett hälsosamt rumsklimat. Daggpunkten kan också bestämmas indirekt via temperatur och luftfuktighet och skadlig mögeltillväxt kan förhindras redan från början.

 

Kontrollera jordens PH-värde

Många växtarter kräver en jord med ett visst pH-värde för att kunna ta upp näringsämnen i tillräcklig mängd. Vissa växtarter föredrar sura jordar (t.ex. rhododendron) och för att kunna reglera jordens pH-värde optimalt måste man först fastställa jordens pH-värde. Detta kan göras ganska enkelt och noggrant med en elektronisk pH-mätare. För professionell trädgårdsodling eller i hobbyträdgården är detta ett viktigt verktyg för att förhindra omogen tillväxt från början.

 

 

 

Koldioxid - Kolmonoxid - Gaser

Från ofarligt till livshotande.

Koldioxid CO2 i luften är till exempel viktigt för växter. För mycket koldioxid främjar växthuseffekten och kan orsaka obehag för människor inomhus.
Kolmonoxid CO i luften är livshotande, även i mycket låga koncentrationer. Den behövs i den kemiska industrin för ett antal tillverkningsprocesser och bildas också till exempel vid ofullständiga förbränningsprocesser.
Naturgas/butan/propan i luften leder till explosionsrisk vid kritiska koncentrationer.

Koldioxidhalt CO2 i inomhusluften

Koldioxid, eller CO2, är inte särskilt hälsovådlig, men i höga koncentrationer i inomhusluften kan den orsaka huvudvärk och yrsel. Under pandemins gång har koldioxidmätare blivit allt viktigare. För att upptäcka den ungefärliga virusbelastningen i luften i rummet används CO2-värdet här som en referens för att initiera en luftförändring i rummet (t.ex. ventilation) när angivna gränsvärden överskrids. VOLTCRAFT erbjuder väggmonterade och bordsmonterade apparater, handhållna apparater för mobil användning och CO2-trafikljus, de sistnämnda för fast installation i matsalar, öppna kontorslandskap eller produktionsanläggningar, för att visuellt visa CO2-halten i luften i rummet för alla närvarande personer. CO-100 med reläutgång är särskilt lämplig för automatisk styrning av friskluftstillförseln (t.ex. motoriserade takfönster).

Produkter

Mätning av de lägsta koncentrationerna av kolmonoxid CO och upptäckt av gasläckor.

Kolmonoxid CO är en lukt- och smaklös gas som lätt kan framställas med hjälp av elektronisk utrustning.

Mätutrustning för kolmonoxid. Den kan uppstå vid otillräcklig förbränning av kolhaltiga ämnen (t.ex. olja, gas eller ved) och otillräcklig syretillförsel. Felaktiga luft- eller rökkanaler kan upptäckas i ett tidigt skede genom regelbunden kontroll och skadorna kan repareras.

VOLTCRAFT GD-3000 Gasläckagespårare för snabb och enkel inspektion av behållare för flytande gas, gasolkök och campingkök som drivs med gas.

Gassensorn i GD-3000 är känslig för naturgas (LNG) och butan/propangas (LPG) och upptäcker gasläckor visuellt och akustiskt.

Fler relevanta ämnen